નૅનો ટેક્નૉલોજિ

વિકિપીડિયાથી
(નાનોટેક્નોલોજી થી અહીં વાળેલું)
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ઢાંચો:Nanotech

નેનો ટેકનોલોજી એ પદાર્થ ને અણુ અને પરમાણુ ના પ્રભાવક્શેત્ર મા રહી તેને ધાર્યા પ્રમાણે બદલવાનો કે ઉપયોગ કરવાનો અભ્યાસ છે. ક્યારેક નેનો ટેકનોલોજી ને ટૂંકમા નેનોટેક પણ કહેવામા આવે છે. સામાન્ય રીતે નેનો ટેકનોલોજી એવા ઉપકરણો, માળખાઓ અને પદાર્થો ને વિકસાવે છે કે જેમનો ઓછા મા ઓછો એક પરિમાણ ૧ થી ૧૦૦ નેનોમીટર જેટલો હોય. આટલા સુક્ષ્મ માપો પર ક્વોન્ટમ યાંત્રિક અસરો (Quantum mechanical effects) બહુ મહ્ત્વ ધરાવે છે.

Nanotechnology is very diverse, ranging from extensions of conventional device physics to completely new approaches based upon molecular self-assembly, from developing new materials with dimensions on the nanoscale to investigating whether we can directly control matter on the atomic scale. Nanotechnology entails the application of fields of science as diverse as surface science, organic chemistry, molecular biology, semiconductor physics, microfabrication, etc.

There is much debate on the future implications of nanotechnology. Nanotechnology may be able to create many new materials and devices with a vast range of applications, such as in medicine, electronics, biomaterials and energy production. On the other hand, nanotechnology raises many of the same issues as any new technology, including concerns about the toxicity and environmental impact of nanomaterials,[૧] and their potential effects on global economics, as well as speculation about various doomsday scenarios. These concerns have led to a debate among advocacy groups and governments on whether special regulation of nanotechnology is warranted.

Origins[ફેરફાર કરો]

Buckminsterfullerene C60, also known as the buckyball, is a representative member of the carbon structures known as fullerenes. Members of the fullerene family are a major subject of research falling under the nanotechnology umbrella.

નેનો ટેકનોલોજીનો પ્રથમ વર્ણન પ્રસિદ્ધ ભૌતિકશાસ્ત્રી રિચાર્ડ ફીન્મેન દ્વારા ૧૯૫૯ માં તેની ચર્ચા 'There's Plenty of Room at the Bottom' માં કરવામાં આવી હતી. તે વ્યાપક રીતે જાણીતું નહતું છતાં "નેનો ટેકનોલોજી" શબ્દનો પ્રથમ ઉપયોગ ૧૯૭૪ માં Norio Taniguchi દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.

Although nanotechnology is a relatively recent development in scientific research, the development of its central concepts happened over a longer period of time. The emergence of nanotechnology in the 1980s was caused by the convergence of experimental advances such as the invention of the scanning tunneling microscope in 1981 and the discovery of fullerenes in 1985, with the elucidation and popularization of a conceptual framework for the goals of nanotechnology beginning with the 1986 publication of the book Engines of Creation.

The scanning tunneling microscope, an instrument for imaging surfaces at the atomic level, was developed in 1981 by Gerd Binnig and Heinrich Rohrer at IBM Zurich Research Laboratory, for which they received the Nobel Prize in Physics in 1986.[૨][૩] Fullerenes were discovered in 1985 by Harry Kroto, Richard Smalley, and Robert Curl, who together won the 1996 Nobel Prize in Chemistry.[૪][૫]

Around the same time, K. Eric Drexler developed and popularized the concept of nanotechnology and founded the field of molecular nanotechnology. In 1979, Drexler encountered Richard Feynman's 1959 talk "There's Plenty of Room at the Bottom". The term "nanotechnology", originally coined by Norio Taniguchi in 1974, was unknowingly appropriated by Drexler in his 1986 book Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, which proposed the idea of a nanoscale "assembler" which would be able to build a copy of itself and of other items of arbitrary complexity. He also first published the term "grey goo" to describe what might happen if a hypothetical self-replicating molecular nanotechnology went out of control. Drexler's vision of nanotechnology is often called "Molecular Nanotechnology" (MNT) or "molecular manufacturing," and Drexler at one point proposed the term "zettatech" which never became popular.

In the early 2000s, the field was subject to growing public awareness and controversy, with prominent debates about both its potential implications, exemplified by the Royal Society's report on nanotechnology,[૬] as well as the feasibility of the applications envisioned by advocates of molecular nanotechnology, which culminated in the public debate between Eric Drexler and Richard Smalley in 2001 and 2003.[૭] Governments moved to promote and fund research into nanotechnology with programs such as the National Nanotechnology Initiative.

The early 2000s also saw the beginnings of commercial applications of nanotechnology, although these were limited to bulk applications of nanomaterials, such as the Silver Nano platform for using silver nanoparticles as an antibacterial agent, nanoparticle-based transparent sunscreens, and carbon nanotubes for stain-resistant textiles.[૮][૯]

Fundamental concepts[ફેરફાર કરો]

Nanotechnology is the engineering of functional systems at the molecular scale. This covers both current work and concepts that are more advanced. In its original sense, nanotechnology refers to the projected ability to construct items from the bottom up, using techniques and tools being developed today to make complete, high performance products.

One nanometer (nm) is one billionth, or 10−9, of a meter. By comparison, typical carbon-carbon bond lengths, or the spacing between these atoms in a molecule, are in the range 0.12–0.15 nm, and a DNA double-helix has a diameter around 2 nm. On the other hand, the smallest cellular life-forms, the bacteria of the genus Mycoplasma, are around 200 nm in length. By convention, nanotechnology is taken as the scale range 1 to 100 nm following the definition used by the National Nanotechnology Initiative in the US. The lower limit is set by the size of atoms (hydrogen has the smallest atoms, which are approximately a quarter of a nm diameter) since nanotechnology must build its devices from atoms and molecules. The upper limit is more or less arbitrary but is around the size that phenomena not observed in larger structures start to become apparent and can be made use of in the nano device.[૧૦] These new phenomena make nanotechnology distinct from devices which are merely miniaturised versions of an equivalent macroscopic device; such devices are on a larger scale and come under the description of microtechnology.[૧૧]

To put that scale in another context, the comparative size of a nanometer to a meter is the same as that of a marble to the size of the earth.[૧૨] Or another way of putting it: a nanometer is the amount an average man's beard grows in the time it takes him to raise the razor to his face.[૧૨]

Two main approaches are used in nanotechnology. In the "bottom-up" approach, materials and devices are built from molecular components which assemble themselves chemically by principles of molecular recognition. In the "top-down" approach, nano-objects are constructed from larger entities without atomic-level control.[૧૩]

Areas of physics such as nanoelectronics, nanomechanics, nanophotonics and nanoionics have evolved during the last few decades to provide a basic scientific foundation of nanotechnology.

Larger to smaller: a materials perspective[ફેરફાર કરો]

Image of reconstruction on a clean Gold(100) surface, as visualized using scanning tunneling microscopy. The positions of the individual atoms composing the surface are visible.

A number of physical phenomena become pronounced as the size of the system decreases. These include statistical mechanical effects, as well as quantum mechanical effects, for example the “quantum size effect” where the electronic properties of solids are altered with great reductions in particle size. This effect does not come into play by going from macro to micro dimensions. However, quantum effects become dominant when the nanometer size range is reached, typically at distances of 100 nanometers or less, the so called quantum realm. Additionally, a number of physical (mechanical, electrical, optical, etc.) properties change when compared to macroscopic systems. One example is the increase in surface area to volume ratio altering mechanical, thermal and catalytic properties of materials. Diffusion and reactions at nanoscale, nanostructures materials and nanodevices with fast ion transport are generally referred to nanoionics. Mechanical properties of nanosystems are of interest in the nanomechanics research. The catalytic activity of nanomaterials also opens potential risks in their interaction with biomaterials.

Materials reduced to the nanoscale can show different properties compared to what they exhibit on a macroscale, enabling unique applications. For instance, opaque substances become transparent (copper); stable materials turn combustible (aluminum); insoluble materials become soluble (gold). A material such as gold, which is chemically inert at normal scales, can serve as a potent chemical catalyst at nanoscales. Much of the fascination with nanotechnology stems from these quantum and surface phenomena that matter exhibits at the nanoscale.[૧૪]

Simple to complex: a molecular perspective[ફેરફાર કરો]

Modern synthetic chemistry has reached the point where it is possible to prepare small molecules to almost any structure. These methods are used today to manufacture a wide variety of useful chemicals such as pharmaceuticals or commercial polymers. This ability raises the question of extending this kind of control to the next-larger level, seeking methods to assemble these single molecules into supramolecular assemblies consisting of many molecules arranged in a well defined manner.

These approaches utilize the concepts of molecular self-assembly and/or supramolecular chemistry to automatically arrange themselves into some useful conformation through a bottom-up approach. The concept of molecular recognition is especially important: molecules can be designed so that a specific configuration or arrangement is favored due to non-covalent intermolecular forces. The Watson–Crick basepairing rules are a direct result of this, as is the specificity of an enzyme being targeted to a single substrate, or the specific folding of the protein itself. Thus, two or more components can be designed to be complementary and mutually attractive so that they make a more complex and useful whole.

Such bottom-up approaches should be capable of producing devices in parallel and be much cheaper than top-down methods, but could potentially be overwhelmed as the size and complexity of the desired assembly increases. Most useful structures require complex and thermodynamically unlikely arrangements of atoms. Nevertheless, there are many examples of self-assembly based on molecular recognition in biology, most notably Watson–Crick basepairing and enzyme-substrate interactions. The challenge for nanotechnology is whether these principles can be used to engineer new constructs in addition to natural ones.

Molecular nanotechnology: a long-term view[ફેરફાર કરો]

Molecular nanotechnology, sometimes called molecular manufacturing, describes engineered nanosystems (nanoscale machines) operating on the molecular scale. Molecular nanotechnology is especially associated with the molecular assembler, a machine that can produce a desired structure or device atom-by-atom using the principles of mechanosynthesis. Manufacturing in the context of productive nanosystems is not related to, and should be clearly distinguished from, the conventional technologies used to manufacture nanomaterials such as carbon nanotubes and nanoparticles.

When the term "nanotechnology" was independently coined and popularized by Eric Drexler (who at the time was unaware of an earlier usage by Norio Taniguchi) it referred to a future manufacturing technology based on molecular machine systems. The premise was that molecular scale biological analogies of traditional machine components demonstrated molecular machines were possible: by the countless examples found in biology, it is known that sophisticated, stochastically optimised biological machines can be produced.

It is hoped that developments in nanotechnology will make possible their construction by some other means, perhaps using biomimetic principles. However, Drexler and other researchers[૧૫] have proposed that advanced nanotechnology, although perhaps initially implemented by biomimetic means, ultimately could be based on mechanical engineering principles, namely, a manufacturing technology based on the mechanical functionality of these components (such as gears, bearings, motors, and structural members) that would enable programmable, positional assembly to atomic specification.[૧૬] The physics and engineering performance of exemplar designs were analyzed in Drexler's book Nanosystems.

In general it is very difficult to assemble devices on the atomic scale, as all one has to position atoms on other atoms of comparable size and stickiness. Another view, put forth by Carlo Montemagno,[૧૭] is that future nanosystems will be hybrids of silicon technology and biological molecular machines. Yet another view, put forward by the late Richard Smalley, is that mechanosynthesis is impossible due to the difficulties in mechanically manipulating individual molecules.

This led to an exchange of letters in the ACS publication Chemical & Engineering News in 2003.[૧૮] Though biology clearly demonstrates that molecular machine systems are possible, non-biological molecular machines are today only in their infancy. Leaders in research on non-biological molecular machines are Dr. Alex Zettl and his colleagues at Lawrence Berkeley Laboratories and UC Berkeley. They have constructed at least three distinct molecular devices whose motion is controlled from the desktop with changing voltage: a nanotube nanomotor, a molecular actuator,[૧૯] and a nanoelectromechanical relaxation oscillator.[૨૦] See nanotube nanomotor for more examples.

An experiment indicating that positional molecular assembly is possible was performed by Ho and Lee at Cornell University in 1999. They used a scanning tunneling microscope to move an individual carbon monoxide molecule (CO) to an individual iron atom (Fe) sitting on a flat silver crystal, and chemically bound the CO to the Fe by applying a voltage.

Current research[ફેરફાર કરો]

Graphical representation of a rotaxane, useful as a molecular switch.
This DNA tetrahedron[૨૧] is an artificially designed nanostructure of the type made in the field of DNA nanotechnology. Each edge of the tetrahedron is a 20 base pair DNA double helix, and each vertex is a three-arm junction.
This device transfers energy from nano-thin layers of quantum wells to nanocrystals above them, causing the nanocrystals to emit visible light.[૨૨]

Nanomaterials[ફેરફાર કરો]

The nanomaterials field includes subfields which develop or study materials having unique properties arising from their nanoscale dimensions.[૨૩]

Bottom-up approaches[ફેરફાર કરો]

These seek to arrange smaller components into more complex assemblies.

Top-down approaches[ફેરફાર કરો]

These seek to create smaller devices by using larger ones to direct their assembly.

Functional approaches[ફેરફાર કરો]

These seek to develop components of a desired functionality without regard to how they might be assembled.

Biomimetic approaches[ફેરફાર કરો]

 • Bionics or biomimicry seeks to apply biological methods and systems found in nature, to the study and design of engineering systems and modern technology. Biomineralization is one example of the systems studied.

Speculative[ફેરફાર કરો]

These subfields seek to anticipate what inventions nanotechnology might yield, or attempt to propose an agenda along which inquiry might progress. These often take a big-picture view of nanotechnology, with more emphasis on its societal implications than the details of how such inventions could actually be created.

 • Molecular nanotechnology is a proposed approach which involves manipulating single molecules in finely controlled, deterministic ways. This is more theoretical than the other subfields and is beyond current capabilities.
 • Nanorobotics centers on self-sufficient machines of some functionality operating at the nanoscale. There are hopes for applying nanorobots in medicine,[૨૯][૩૦][૩૧] but it may not be easy to do such a thing because of several drawbacks of such devices.[૩૨] Nevertheless, progress on innovative materials and methodologies has been demonstrated with some patents granted about new nanomanufacturing devices for future commercial applications, which also progressively helps in the development towards nanorobots with the use of embedded nanobioelectronics concepts.[૩૩][૩૪]
 • Productive nanosystems are "systems of nanosystems" which will be complex nanosystems that produce atomically precise parts for other nanosystems, not necessarily using novel nanoscale-emergent properties, but well-understood fundamentals of manufacturing. Because of the discrete (i.e. atomic) nature of matter and the possibility of exponential growth, this stage is seen as the basis of another industrial revolution. Mihail Roco, one of the architects of the USA's National Nanotechnology Initiative, has proposed four states of nanotechnology that seem to parallel the technical progress of the Industrial Revolution, progressing from passive nanostructures to active nanodevices to complex nanomachines and ultimately to productive nanosystems.[૩૫]
 • Programmable matter seeks to design materials whose properties can be easily, reversibly and externally controlled though a fusion of information science and materials science.
 • Due to the popularity and media exposure of the term nanotechnology, the words picotechnology and femtotechnology have been coined in analogy to it, although these are only used rarely and informally.

Tools and techniques[ફેરફાર કરો]

Typical AFM setup. A microfabricated cantilever with a sharp tip is deflected by features on a sample surface, much like in a phonograph but on a much smaller scale. A laser beam reflects off the backside of the cantilever into a set of photodetectors, allowing the deflection to be measured and assembled into an image of the surface.

There are several important modern developments. The atomic force microscope (AFM) and the Scanning Tunneling Microscope (STM) are two early versions of scanning probes that launched nanotechnology. There are other types of scanning probe microscopy, all flowing from the ideas of the scanning confocal microscope developed by Marvin Minsky in 1961 and the scanning acoustic microscope (SAM) developed by Calvin Quate and coworkers in the 1970s, that made it possible to see structures at the nanoscale. The tip of a scanning probe can also be used to manipulate nanostructures (a process called positional assembly). Feature-oriented scanning-positioning methodology suggested by Rostislav Lapshin appears to be a promising way to implement these nanomanipulations in automatic mode.[૩૬] However, this is still a slow process because of low scanning velocity of the microscope. Various techniques of nanolithography such as optical lithography, X-ray lithography dip pen nanolithography, electron beam lithography or nanoimprint lithography were also developed. Lithography is a top-down fabrication technique where a bulk material is reduced in size to nanoscale pattern.

Another group of nanotechnological techniques include those used for fabrication of nanotubes and nanowires, those used in semiconductor fabrication such as deep ultraviolet lithography, electron beam lithography, focused ion beam machining, nanoimprint lithography, atomic layer deposition, and molecular vapor deposition, and further including molecular self-assembly techniques such as those employing di-block copolymers. However, all of these techniques preceded the nanotech era, and are extensions in the development of scientific advancements rather than techniques which were devised with the sole purpose of creating nanotechnology and which were results of nanotechnology research.

The top-down approach anticipates nanodevices that must be built piece by piece in stages, much as manufactured items are made. Scanning probe microscopy is an important technique both for characterization and synthesis of nanomaterials. Atomic force microscopes and scanning tunneling microscopes can be used to look at surfaces and to move atoms around. By designing different tips for these microscopes, they can be used for carving out structures on surfaces and to help guide self-assembling structures. By using, for example, feature-oriented scanning-positioning approach, atoms can be moved around on a surface with scanning probe microscopy techniques.[૩૬] At present, it is expensive and time-consuming for mass production but very suitable for laboratory experimentation.

In contrast, bottom-up techniques build or grow larger structures atom by atom or molecule by molecule. These techniques include chemical synthesis, self-assembly and positional assembly. Dual polarisation interferometry is one tool suitable for characterisation of self assembled thin films. Another variation of the bottom-up approach is molecular beam epitaxy or MBE. Researchers at Bell Telephone Laboratories like John R. Arthur. Alfred Y. Cho, and Art C. Gossard developed and implemented MBE as a research tool in the late 1960s and 1970s. Samples made by MBE were key to the discovery of the fractional quantum Hall effect for which the 1998 Nobel Prize in Physics was awarded. MBE allows scientists to lay down atomically precise layers of atoms and, in the process, build up complex structures. Important for research on semiconductors, MBE is also widely used to make samples and devices for the newly emerging field of spintronics.

However, new therapeutic products, based on responsive nanomaterials, such as the ultradeformable, stress-sensitive Transfersome vesicles, are under development and already approved for human use in some countries.(સંદર્ભ આપો)

Applications[ફેરફાર કરો]

One of the major applications of nanotechnology is in the area of nanoelectronics with MOSFET's being made of small nanowires ~10 nm in length. Here is a simulation of such a nanowire.

As of August 21, 2008, the Project on Emerging Nanotechnologies estimates that over 800 manufacturer-identified nanotech products are publicly available, with new ones hitting the market at a pace of 3–4 per week.[૯] The project lists all of the products in a publicly accessible online database. Most applications are limited to the use of "first generation" passive nanomaterials which includes titanium dioxide in sunscreen, cosmetics, surface coatings,[૩૭] and some food products; Carbon allotropes used to produce gecko tape; silver in food packaging, clothing, disinfectants and household appliances; zinc oxide in sunscreens and cosmetics, surface coatings, paints and outdoor furniture varnishes; and cerium oxide as a fuel catalyst.[૮]

The National Science Foundation (a major distributor for nanotechnology research in the United States) funded researcher David Berube to study the field of nanotechnology. His findings are published in the monograph Nano-Hype: The Truth Behind the Nanotechnology Buzz. This study concludes that much of what is sold as “nanotechnology” is in fact a recasting of straightforward materials science, which is leading to a “nanotech industry built solely on selling nanotubes, nanowires, and the like” which will “end up with a few suppliers selling low margin products in huge volumes." Further applications which require actual manipulation or arrangement of nanoscale components await further research. Though technologies branded with the term 'nano' are sometimes little related to and fall far short of the most ambitious and transformative technological goals of the sort in molecular manufacturing proposals, the term still connotes such ideas. According to Berube, there may be a danger that a "nano bubble" will form, or is forming already, from the use of the term by scientists and entrepreneurs to garner funding, regardless of interest in the transformative possibilities of more ambitious and far-sighted work.[૩૮]

Nanoproducts[ફેરફાર કરો]

Nanoproducts are considered to be consumer goods that have been enhanced by nanotechnology in some form.

The consumer world is seeing more products being released that have been enhanced with nanotechnology. Experts claim that the most immediate impact of nanotechnology is with everyday consumer products. There are numerous amount of products that have been enhanced with nanotechnology. Tennis balls last longer, golf balls fly straighter, even bowling balls become more endurable and have a harder surface to them. Trousers and socks have been infused with nanotechnology so that they will last longer and keep people cool in the summer. Arcade-size video games of yesteryear have been replaced with games like Madden NFL 2005, Grand Theft Auto, and Halo 2 for the PlayStation, Xbox, and Nintendo Game Cube thanks to nanotechnology.

Without nanotechnology, BlackBerries would not be possible along with flash drives, digital cameras, and even MP3 files. Bandages are being infused with silver nanoparticles to heal cuts faster.[૩૯]

Cars are being manufactured with nanomaterials so they may need fewer metals and less fuel to operate in the future.[૪૦] Video game consoles and personal computers may become cheaper, faster, and contain more memory thanks to nanotechnology.[૪૧] Nanotechnology may have the ability to make existing medical applications cheaper and easier to use in places like the general practitioner's office and at home.[૪૨]

Implications[ફેરફાર કરો]

Because of the far-ranging claims that have been made about potential applications of nanotechnology, a number of serious concerns have been raised about what effects these will have on our society if realized, and what action if any is appropriate to mitigate these risks.

There are possible dangers that arise with the development of nanotechnology. The Center for Responsible Nanotechnology suggests that new developments could result, among other things, in untraceable weapons of mass destruction, networked cameras for use by the government, and weapons developments fast enough to destabilize arms races ("Nanotechnology Basics").

Public deliberations on risk perception in the US and UK carried out by the Center for Nanotechnology in Society at UCSB found that participants were more positive about nanotechnologies for energy than health applications, with health applications raising moral and ethical dilemmas such as cost and availability.[૪૩]

One area of concern is the effect that industrial-scale manufacturing and use of nanomaterials would have on human health and the environment, as suggested by nanotoxicology research. Groups such as the Center for Responsible Nanotechnology have advocated that nanotechnology should be specially regulated by governments for these reasons. Others counter that overregulation would stifle scientific research and the development of innovations which could greatly benefit mankind.

Other experts, including director of the Woodrow Wilson Center's Project on Emerging Nanotechnologies David Rejeski, have testified[૪૪] that successful commercialization depends on adequate oversight, risk research strategy, and public engagement. Berkeley, California is currently the only city in the United States to regulate nanotechnology;[૪૫] Cambridge, Massachusetts in 2008 considered enacting a similar law,[૪૬] but ultimately rejected this.[૪૭]

Health and environmental concerns[ફેરફાર કરો]

Some of the recently developed nanoparticle products may have unintended consequences. Researchers have discovered that silver nanoparticles used in socks only to reduce foot odor are being released in the wash with possible negative consequences.[૪૮] Silver nanoparticles, which are bacteriostatic, may then destroy beneficial bacteria which are important for breaking down organic matter in waste treatment plants or farms.[૪૯]

A study at the University of Rochester found that when rats breathed in nanoparticles, the particles settled in the brain and lungs, which led to significant increases in biomarkers for inflammation and stress response.[૫૦] A study in China indicated that nanoparticles induce skin aging through oxidative stress in hairless mice.[૫૧][૫૨]

A two-year study at UCLA's School of Public Health found lab mice consuming nano-titanium dioxide showed DNA and chromosome damage to a degree "linked to all the big killers of man, namely cancer, heart disease, neurological disease and aging".[૫૩]

A major study published more recently in Nature Nanotechnology suggests some forms of carbon nanotubes – a poster child for the “nanotechnology revolution” – could be as harmful as asbestos if inhaled in sufficient quantities. Anthony Seaton of the Institute of Occupational Medicine in Edinburgh, Scotland, who contributed to the article on carbon nanotubes said "We know that some of them probably have the potential to cause mesothelioma. So those sorts of materials need to be handled very carefully."[૫૪] In the absence of specific nano-regulation forthcoming from governments, Paull and Lyons (2008) have called for an exclusion of engineered nanoparticles from organic food.[૫૫] A newspaper article reports that workers in a paint factory developed serious lung disease and nanoparticles were found in their lungs.[૫૬]

Regulation[ફેરફાર કરો]

Calls for tighter regulation of nanotechnology have occurred alongside a growing debate related to the human health and safety risks associated with nanotechnology.[૫૭] Furthermore, there is significant debate about who is responsible for the regulation of nanotechnology. While some non-nanotechnology specific regulatory agencies currently cover some products and processes (to varying degrees) – by “bolting on” nanotechnology to existing regulations – there are clear gaps in these regimes.[૫૮] In "Nanotechnology Oversight: An Agenda for the Next Administration,"[૫૯] former EPA deputy administrator J. Clarence (Terry) Davies lays out a clear regulatory roadmap for the next presidential administration and describes the immediate and longer term steps necessary to deal with the current shortcomings of nanotechnology oversight.

Stakeholders concerned by the lack of a regulatory framework to assess and control risks associated with the release of nanoparticles and nanotubes have drawn parallels with bovine spongiform encephalopathy (‘mad cow’s disease), thalidomide, genetically modified food,[૬૦] nuclear energy, reproductive technologies, biotechnology, and asbestosis. Dr. Andrew Maynard, chief science advisor to the Woodrow Wilson Center’s Project on Emerging Nanotechnologies, concludes (among others) that there is insufficient funding for human health and safety research, and as a result there is currently limited understanding of the human health and safety risks associated with nanotechnology.[૬૧] As a result, some academics have called for stricter application of the precautionary principle, with delayed marketing approval, enhanced labelling and additional safety data development requirements in relation to certain forms of nanotechnology.[૬૨]

The Royal Society report[૬] identified a risk of nanoparticles or nanotubes being released during disposal, destruction and recycling, and recommended that “manufacturers of products that fall under extended producer responsibility regimes such as end-of-life regulations publish procedures outlining how these materials will be managed to minimize possible human and environmental exposure” (p.xiii). Reflecting the challenges for ensuring responsible life cycle regulation, the Institute for Food and Agricultural Standards has proposed standards for nanotechnology research and development should be integrated across consumer, worker and environmental standards. They also propose that NGOs and other citizen groups play a meaningful role in the development of these standards.

The Center for Nanotechnology in Society at UCSB has found that people respond differently to nanotechnologies based upon application - with participants in public deliberations more positive about nanotechnologies for energy than health applications - suggesting that any public calls for nano regulations may differ by technology sector.[૪૩]

See also[ફેરફાર કરો]

References[ફેરફાર કરો]

 1. Cristina Buzea, Ivan Pacheco, and Kevin Robbie (2007). "Nanomaterials and Nanoparticles: Sources and Toxicity". Biointerphases 2: MR17. doi:10.1116/1.2815690 . PMID 20419892 .
 2. Binnig, G.; Rohrer, H. (1986). "Scanning tunneling microscopy". IBM Journal of Research and Development 30: 4.
 3. "Press Release: the 1996 Nobel Prize in Physics". Nobelprize.org. 15 October 1986. Retrieved 12 May 2011. 
 4. Kroto, H. W.; Heath, J. R.; O'Brien, S. C.; Curl, R. F.; Smalley, R. E. (1985). "C60: Buckminsterfullerene". Nature 318 (6042): 162–163. Bibcode 1985Natur.318..162K . doi:10.1038/318162a0 .
 5. Adams, W Wade; Baughman, Ray H (2005). "Retrospective: Richard E. Smalley (1943-2005)". Science 310 (5756): pp. 1916. 2005 Dec 23. doi:10.1126/science.1122120 . PMID 16373566 .
 6. ૬.૦ ૬.૧ "Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties". Royal Society and Royal Academy of Engineering. July 2004. Retrieved 13 May 2011. 
 7. "Nanotechnology: Drexler and Smalley make the case for and against 'molecular assemblers'". Chemical & Engineering News (American Chemical Society) 81 (48): 37–42. 1 December 2003. http://pubs.acs.org/cen/coverstory/8148/8148counterpoint.html. પુનર્પ્રાપ્ત 9 May 2010.
 8. ૮.૦ ૮.૧ "Nanotechnology Information Center: Properties, Applications, Research, and Safety Guidelines". American Elements. Retrieved 13 May 2011. 
 9. ૯.૦ ૯.૧ "Analysis: This is the first publicly available on-line inventory of nanotechnology-based consumer products". The Project on Emerging Nanotechnologies. 2008. Retrieved 13 May 2011. 
 10. Fritz Allhoff, Patrick Lin, Daniel Moore, What is nanotechnology and why does it matter?: from science to ethics, pp.3-5, John Wiley and Sons, 2010 ISBN 1405175451.
 11. S.K. Prasad, Modern Concepts in Nanotechnology, pp.31-32, Discovery Publishing House, 2008 ISBN 8183562965.
 12. ૧૨.૦ ૧૨.૧ Kahn, Jennifer (2006). "Nanotechnology". National Geographic 2006 (June): 98–119.
 13. Rodgers, P. (2006). "Nanoelectronics: Single file". Nature Nanotechnology. doi:10.1038/nnano.2006.5 .
 14. Lubick N (2008). "Silver socks have cloudy lining". Environ Sci Technol 42 (11): 3910. PMID 18589943 .
 15. Nanotechnology: Developing Molecular Manufacturing
 16. "Some papers by K. Eric Drexler". 
 17. California NanoSystems Institute
 18. C&En: Cover Story - Nanotechnology
 19. Regan, BC; Aloni, S; Jensen, K; Ritchie, RO; Zettl, A (2005). "Nanocrystal-powered nanomotor". Nano letters 5 (9): 1730–3. Bibcode 2005NanoL...5.1730R . doi:10.1021/nl0510659 . PMID 16159214 . http://www.physics.berkeley.edu/research/zettl/pdf/312.NanoLett5regan.pdf.
 20. Regan, B. C.; Aloni, S.; Jensen, K.; Zettl, A. (2005). "Surface-tension-driven nanoelectromechanical relaxation oscillator". Applied Physics Letters 86 (12): 123119. Bibcode 2005ApPhL..86l3119R . doi:10.1063/1.1887827 . http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2005/May/Tiniest-Motor.pdf.
 21. Goodman, R.P.; Schaap, I.A.T.; Tardin, C.F.; Erben, C.M.; Berry, R.M.; Schmidt, C.F.; Turberfield, A.J. (9 December 2005). "Rapid chiral assembly of rigid DNA building blocks for molecular nanofabrication". Science 310 (5754): 1661–1665. Bibcode 2005Sci...310.1661G . doi:10.1126/science.1120367 . ISSN 0036-8075 . PMID 16339440 .
 22. Wireless nanocrystals efficiently radiate visible light
 23. Clarkson, AJ; Buckingham, DA; Rogers, AJ; Blackman, AG; Clark, CR (2004). "Nanostructured Ceramics in Medical Devices: Applications and Prospects". JOM 56 (10): 38–43. Bibcode 2004JOM....56j..38N . doi:10.1007/s11837-004-0289-x . PMID 11196953 .
 24. Levins, Christopher G.; Schafmeister, Christian E. (2006). "The Synthesis of Curved and Linear Structures from a Minimal Set of Monomers". ChemInform 37 (5). doi:10.1002/chin.200605222 .
 25. "Applications/Products". National Nanotechnology Initiative. Retrieved 2007-10-19. 
 26. "The Nobel Prize in Physics 2007". Nobelprize.org. Retrieved 2007-10-19. 
 27. Das S, Gates AJ, Abdu HA, Rose GS, Picconatto CA, Ellenbogen JC. (2007). "Designs for Ultra-Tiny, Special-Purpose Nanoelectronic Circuits". IEEE Transactions on Circuits and Systems I 54 (11): 2528–2540. doi:10.1109/TCSI.2007.907864 .
 28. C.Michael Hogan. 2010. Virus. Encyclopedia of Earth. National Council for Science and the Environment. eds. S.Draggan and C.Cleveland
 29. Ghalanbor Z, Marashi SA, Ranjbar B (2005). "Nanotechnology helps medicine: nanoscale swimmers and their future applications". Med Hypotheses 65 (1): 198–199. doi:10.1016/j.mehy.2005.01.023 . PMID 15893147 .
 30. Kubik T, Bogunia-Kubik K, Sugisaka M. (2005). "Nanotechnology on duty in medical applications". Curr Pharm Biotechnol. 6 (1): 17–33. PMID 15727553 .
 31. Leary, SP; Liu, CY; Apuzzo, ML (2006). "Toward the Emergence of Nanoneurosurgery: Part III-Nanomedicine: Targeted Nanotherapy, Nanosurgery, and Progress Toward the Realization of Nanoneurosurgery". Neurosurgery 58 (6): 1009–1026. doi:10.1227/01.NEU.0000217016.79256.16 . PMID 16723880 .
 32. Shetty RC (2005). "Potential pitfalls of nanotechnology in its applications to medicine: immune incompatibility of nanodevices". Med Hypotheses 65 (5): 998–9. doi:10.1016/j.mehy.2005.05.022 . PMID 16023299 .
 33. Cavalcanti A, Shirinzadeh B, Freitas RA Jr., Kretly LC. (2007). "Medical Nanorobot Architecture Based on Nanobioelectronics". Recent Patents on Nanotechnology. 1 (1): 1–10. doi:10.2174/187221007779814745 .
 34. Boukallel M, Gauthier M, Dauge M, Piat E, Abadie J. (2007). "Smart microrobots for mechanical cell characterization and cell convoying". IEEE Trans. Biomed. Eng. 54 (8): 1536–40. doi:10.1109/TBME.2007.891171 . PMID 17694877 .
 35. "International Perspective on Government Nanotechnology Funding in 2005". 
 36. ૩૬.૦ ૩૬.૧ R. V. Lapshin (2004). "Feature-oriented scanning methodology for probe microscopy and nanotechnology" (PDF). Nanotechnology (UK: IOP) 15 (9): 1135–1151. Bibcode 2004Nanot..15.1135L . doi:10.1088/0957-4484/15/9/006 . ISSN 0957-4484 . http://www.nanoworld.org/homepages/lapshin/publications.htm#feature2004.
 37. Kurtoglu M. E., Longenbach T., Reddington P., Gogotsi Y. (2011). "Effect of Calcination Temperature and Environment on Photocatalytic and Mechanical Properties of Ultrathin Sol–Gel Titanium Dioxide Films". Journal of the American Ceramic Society 94: 1101–1108. doi:10.1111/j.1551-2916.2010.04218.x .
 38. Berube, David (2006). Nano-Hype: The Truth Behind the Nanotechnology Buzz. Amherst, NY: Prometheus Books. http://www.prometheusbooks.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1822/.
 39. Real World Applications of Nanotechnology at NNIN.org
 40. Nano in transport at NanoandMe.org
 41. Nano in computing and electronics at NanoandMe.org
 42. Nano in medicine at NanoandMe.org
 43. ૪૩.૦ ૪૩.૧ Barbara Herr Harthorn, "People in the US and the UK show strong similarities in their attitudes toward nanotechnologies" Nanotechnology Today, January 23, 2009.
 44. Testimony of David Rejeski for U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation Project on Emerging Nanotechnologies. Retrieved on 2008-3-7.
 45. Berkeley considering need for nano safety (Rick DelVecchio, Chronicle Staff Writer) Friday, November 24, 2006
 46. Cambridge considers nanotech curbs - City may mimic Berkeley bylaws (By Hiawatha Bray, Boston Globe Staff) January 26, 2007
 47. Recommendations for a Municipal Health & Safety Policy for Nanomaterials: A Report to the Cambridge City Manager. July 2008.
 48. Lubick, N. (2008). Silver socks have cloudy lining.
 49. Murray R.G.E., Advances in Bacterial Paracrystalline Surface Layers (Eds.: T. J. Beveridge, S. F. Koval). Plenum pp. 3 ± 9. [9]
 50. Elder, A. (2006). Tiny Inhaled Particles Take Easy Route from Nose to Brain.
 51. Wu, J; Liu, W; Xue, C; Zhou, S; Lan, F; Bi, L; Xu, H; Yang, X et al. (2009). "Toxicity and penetration of TiO2 nanoparticles in hairless mice and porcine skin after subchronic dermal exposure". Toxicology letters 191 (1): 1–8. doi:10.1016/j.toxlet.2009.05.020 . PMID 19501137 .
 52. Jonaitis, TS; Card, JW; Magnuson, B (2010). "Concerns regarding nano-sized titanium dioxide dermal penetration and toxicity study". Toxicology letters 192 (2): 268–9. doi:10.1016/j.toxlet.2009.10.007 . PMID 19836437 .
 53. Schneider, Andrew, "Amid Nanotech's Dazzling Promise, Health Risks Grow", March 24, 2010.
 54. Weiss, R. (2008). Effects of Nanotubes May Lead to Cancer, Study Says.
 55. Paull, J. & Lyons, K. (2008). "Nanotechnology: The Next Challenge for Organics". Journal of Organic Systems 3: 3–22. http://orgprints.org/13569/1/13569.pdf.
 56. Smith, Rebecca (August 19, 2009). "Nanoparticles used in paint could kill, research suggests". London: Telegraph. http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6016639/Nanoparticles-used-in-paint-could-kill-research-suggests.html. પુનર્પ્રાપ્ત May 19, 2010.
 57. Kevin Rollins (Nems Mems Works, LLC). "Nanobiotechnology Regulation: A Proposal for Self-Regulation with Limited Oversight". Volume 6 - Issue 2. Retrieved 2 September 2010. 
 58. Bowman D, and Hodge G (2006). "Nanotechnology: Mapping the Wild Regulatory Frontier". Futures 38 (9): 1060–1073. doi:10.1016/j.futures.2006.02.017 .
 59. Davies, JC. (2008). Nanotechnology Oversight: An Agenda for the Next Administration.
 60. Rowe G, Horlick-Jones T, Walls J, Pidgeon N, (2005). "Difficulties in evaluating public engagement initiatives: reflections on an evaluation of the UK GM Nation?". Public Understanding of Science. 14: 333.
 61. Maynard, A.Testimony by Dr. Andrew Maynard for the U.S. House Committee on Science and Technology. (2008-4-16). Retrieved on 2008-11-24.
 62. Faunce TA et al. Sunscreen Safety: The Precautionary Principle, The Australian Therapeutic Goods Administration and Nanoparticles in Sunscreens Nanoethics (2008) 2:231–240 DOI 10.1007/s11569-008-0041-z. Thomas Faunce & Katherine Murray & Hitoshi Nasu & Diana Bowman (published online: 24 July 2008). "Sunscreen Safety: The Precautionary Principle, The Australian Therapeutic Goods Administration and Nanoparticles in Sunscreens". Springer Science + Business Media B.V. Retrieved 18 June 2009. 

Further reading[ફેરફાર કરો]

 • Medicalnanotec.com, Introduction to applications of Nanotechnology in Medicine.
 • Maynard, Andrew, "The Twinkie Guide to Nanotechnology • News Archive • Nanotechnology Project". Nanotechproject.org. 2007-10-22. Retrieved 2009-11-24.  Woodrow Wilson International Center for Scholars. 2007. - "..a friendly, funny, 25-minute travel guide to the technology"
 • "Nanotechnology Basics: For Students and Other Learners". Center for Responsible Nanotechnology - World Care. 11 November 2008. 
   .
 • Fei Wang & Akhlesh Lakhtakia (eds) (2006). Selected Papers on Nanotechnology—Theory & Modeling (Milestone Volume 182). SPIE Press, Bellingham, WA, USA. ISBN 0-8194-6354-X
   .
   . PMC 2728462
   . PMID 18926873
   . Expression error: Unrecognized punctuation character "�"..

External links[ફેરફાર કરો]

ઢાંચો:Wikibooks

ઢાંચો:WVD

ઢાંચો:Nanotech footer

ઢાંચો:Technology

ઢાંચો:Emerging technologies

ઢાંચો:Levels of technological manipulation of matter