આધાસિસિ બિમારિ

વિકિપીડિયાથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

આધાસિસિ બિમારી એ એવિ બિમારી છે જે સુરજ ચડે તેમ તેમ માથુ દુખ વાનુ સરુ થાય છે. સતત માથુ દુખે છે માથુ કળે છે.જેમ જેમ સુરજ ઠળે છે તેમ તેમ માથુ દુખવાનુ મટે છે. આમ દિવસ દરમિયાન ખુબજ માથુ દુખે છે.આ બિમારી એક સામાન્ય બિમારી