ક્રિકેટનું મેદાન

વિકિપીડિયામાંથી
આદર્શ ક્રિકેટનું મેદાન, પીચ (pitch) (તપખીરિયા રંગ માં), પીચ (pitch) નજીકનું (આછા લીલા રંગમાં) ૧૫ વાર (૧૩.૭ મી) ક્ષેત્ર, અસરકારક બેટ્સમેન (batsman) માટે, ક્ષેત્ર (મધ્યમ લીલા રંગમાં) સફેદ રંગના વર્તુળની અંદર ૩૦ વાર (૨૭.૪ મી) અને બહાર નું ક્ષેત્ર (ઘાટા લીલા રંગમાં), મેદાનની સીમાની બન્ને બાજુ એ દ્રષ્ટિ આગળનો પડદો હોય છે.
પીચ (pitch)નું યથાર્થદર્શન ચિત્ર, બોલિંગ (bowls)ની બાજુથી. બોલર (bowler) પીચની એક બાજુથી દોડે છે જેને, 'over' (ઓવર) ધી વિકેટ (wicket) અથવા 'round' (રાઉન્ડ) ધી વિકેટ (wicket) કહે છે.
પીચ (pitch)ની પરિમિતિ

ક્રિકેટનું મેદાનનો આકાર વિશાળ ગોળાકાર અથવા અંડાકાર હોય છે, જ્યાં ક્રિકેટની રમત રમાય છે. મેદાનની કોઇ નિયત પરિમિતિ નથી, પરંતુ સામાન્યપણે મેદાનનો વ્યાસ ૪૫૦ ફુટ્ (૧૩૭ મી) થી ૫૦૦ ફુટ (૧૫૦ મી)ની વચ્ચે ફેરફાર થાય છે. જગતભરમાં ક્રિકેટની રમત ખેલાતી હોય એવાં મોટા ભાગનાં મેદાનોમાં દોરડા સુધીની સીમા નક્કી કરવામાં આવે છે જેને બાઉન્ડ્રી કહેવાય છે.