ગણિતમાં જોઇતા લેખની યાદી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

અંકગણિત[ફેરફાર કરો]

અરેબીક અંકો - અવિભાજ્યતા - અષ્ટાંકી - અસમતા - અસંમેય સંખ્યા - અંકો - અંશ - અબાકસ - એકી - કરણી - ક્રમવાચક સંખ્યા - ગુણક - ગુણાકાર - ગુણિત - ગુણોતર મધ્યક - ગુણોતર - ગુણ્ય - ઘન - ઘાત - ચતુરંકી - ચલન - છેદ - તફાવત - તૃતિય મૂળ - ત્રિઅંકી - દશાંકી - દશાંકી - દશાંશ - દ્વિઅંકી - પ્રમાણ - બાદબાકી - બીજ - બેકી - ભાગાકાર - ભાજક - ભાજ્ય - મધ્યક - મધ્યાંક - રોમન અંકો - વર્ગ - વર્ગમૂળ - વાસ્તવિક સંખ્યા - વિભાજ્યતા - શેષ - શ્રેઢી - શ્રેણી - સમગુણોત્તર શ્રેઢી - સમગુણોત્તર શ્રેણી - સમતા - સમાંતર મધ્યક - સમાંતર શ્રેઢી - સમાંતર શ્રેણી - સરવાળો - સંમેય - સોળાંકી - સ્વરિત મધ્યક - સ્વરિત શ્રેણી

સંખ્યા ગણિત[ફેરફાર કરો]

અનૃણ સંખ્યા - અપૂર્ણાંક - અબૈજીક સંખ્યા - અવિભાજ્ય સંખ્યા - અવિભાજ્યતા - ઋણ સંખ્યા - કાલ્પનિક સંખ્યા - ક્રમચય - ગુરૂતમ સાધારણ અવયવ - ધન સંખ્યા - પૂર્ણ સંખ્યા - પૂર્ણઘન - પૂર્ણવર્ગ - પૂર્ણાંક - પ્રાકૃતિક સંખ્યા - બૈજીક સંખ્યા ગણિત - બૈજીક સંખ્યા - લઘુતમ સાધારણ અવયવ - વાસ્તવિક સંખ્યા - વિભાજ્યતા - શૂન્ય - શેષગણિત - સમીકરણવિદ્યા - સંકર સંખ્યા - સંચય - સંમેય સંખ્યા - સાપેક્ષ અવિભાજ્યતા

બીજગણિત[ફેરફાર કરો]

અચલ - અવયવ - અવયવીકરણ - અવિભાજ્યતા - ઉકેલ - ઉકેલગણ - એકઘાતી - એકચલ પદાવલી - એકપદી - ગુરૂતમ સાધારણ અવયવ - ઘાત - ચલ - ત્રિઘાતી - ત્રિપદી - દ્વિઘાતી - દ્વિચલ પદાવલી - દ્વિપદી - પદ - પદાવલી - બહુઘાતી - બહુચલ પદાવલી - બહુપદી - બહુપદીના શૂન્યો - રાશિ - લઘુતમ સાધારણ અવયવી - વિભાજ્યતા - વિસ્તરણ - શેષ પ્રમેય - સમીકરણ - સહગુણક - સંમેય પદાવલી - સાદુરૂપ

અરૂપ બીજગણિત[ફેરફાર કરો]

અસમક્રમી ક્રિયા - અસાંત ક્ષેત્ર - અસાંત સમુહ - ઉકેલ - ઉકેલગણ - ઉપસમુહ - એકમ ઘટક - ક્રમ સિદ્ધાંત - ક્રિયા - ક્ષેત્ર - ગણના - ગણનાનો સિદ્ધાંત - ગાલ્વા થિયરી - દ્વીક્ ક્રિયા - બુલીય બીજગણિત - મંડળ - વિરોઘી ઘટક - સદિશાવકાશ - સમક્રમી ક્રિયા - સમક્રમી - સમુહ - સંવૃત દ્વીક્ ક્રિયા - સાંત ક્ષેત્ર - સાંત સમુહ

સુરેખ ગણિત[ફેરફાર કરો]

અગ્રવિકર્ણ - અસામાન્ય શ્રેણિક - એકમ શ્રેણિક - ચોરસ શ્રેણિક - નિશ્ચાયક - પરિવર્ત શ્રેણિક - પ્રતિવિકર્ણ - વિકર્ણ શ્રેણિક - વિકર્ણ - વિરોધી શ્રેણિક - વિસંમિત શ્રેણિક - વ્યસ્ત શ્રેણિક - શૂન્ય સહઅવયવજ શ્રેણિક - શ્રેણિક - શ્રેણિકના ગુણાકાર - શ્રેણિકના સરવાળા - શ્રેણિકનો નિશ્ચાયક - સદિશ - સદિશાવકાશ - સંમિત શ્રેણિક - સામાન્ય શ્રેણિક - સુરેખ સમીકરણ સંહતિ - સુરેખ સમીકરણ - સુસંગત સમીકરણો - સ્તંભ શ્રેણિક - સ્તંભ - હાર શ્રેણિક - હાર

ભૂમિતિ[ફેરફાર કરો]

અગ્રવિકર્ણ - અનુકોણ - અભિકોણ - અયુક્લિડીય ભૂમિતિ - અર્ધવર્તુળ - અવસેધકોણ - અષ્ટકોણ - અસંમિત - અંતર્ગત ખૂણો - અંતઃકેન્દ્ર - અંતઃકોણ - અંતઃત્રિજ્યા - અંતઃવૃત - અંશ - ઉત્સેધ - ઊંચાઇ - કાટકોણ ત્રિકોણ - કાટકોણ - કેન્દ્ર - ખૂણો - ગુરુકોણ ત્રિકોણ - ગુરુકોણ - ગુરુચાપ - ગોળ - ગોળાકાર - ગોળાર્ધ - ગોળો - ઘન - ચતુષ્કોણ - ચતુષ્ફલક - ચાપ - ચોરસ - છેદબિંદુકોણ - જીવા - ટોચ - ત્રિકોણ - ત્રિજ્યા - ત્રિપરિમાણ ભૂમિતિ - ત્રિપરિમાણ યામ ભૂમિતિ - દ્વિપરિમાણ ભૂમિતિ - દ્વિપરિમાણ યામ ભૂમિતિ - નળાકાર - પરિકેન્દ્ર - પરિઘ - પરિત્રિજ્યા - પરિધિ - પરિભ્રમણ - પરિમાણ - પરિમિતિ - પરિવૃત - પંચકોણ - પાયો - પિરામિડ - પ્રક્ષેપ - પ્રતિવિકર્ણ - પ્લુટોનિક ઘન - બહિર્કોણ - બહુકોણ - બહુફલક - બિંદુ - બૈજીક ભૂમિતિ - ભુજ - મધ્યગા - મધ્યબિંદુ - યામ ભૂમિતિ - યામ - યુક્લિડીય ભૂમિતિ - યુગ્મકોણ - રચના - રેખા - રેખાખંડ - રેડિયન - લઘુકોણ ત્રિકોણ - લઘુકોણ - લઘુચાપ - લંબ - લંબઘન - લંબચોરસ - લંબવર્તુળ - વક્ર - વર્તુળ - વ્યાસ - શંકુ - શાંકવ - શિરોબિંદુ - સપ્તકોણ - સમક્ષિતિજ - સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ - સમબાજુ ચતુષ્કોણ - સમબાજુ ત્રિકોણ - સમલંબ - સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ - સંગમ બિંદુ - સંમિત - ક્ષેત્રફળ

કલનશાસ્ત્ર[ફેરફાર કરો]

વિકલન - સંકલન

ગણ સિદ્ધાંત[ફેરફાર કરો]

અલગ ગણ - અસાંતગણ - કાર્તેઝીય ગુણાકાર - ક્રમિત મુલાંક - ગણ - છેદગણ - તફાવત ગણ - પુરકગણ - મુલાંક - યોગગણ - રિક્ત ગણ - વિધેય - સભ્ય - સંગતતા - સાર્વત્રિક ગણ - સાંતગણ - સંબંધ

ગાણિતીય તર્કશાસ્ત્ર[ફેરફાર કરો]

અથવા - અને - અસ્તિત્વ કારક - આવશ્યક શરત - ઉત્તર વિધાન - ઉપપ્રમેય - જો ... તો - તર્કસંગત દલીલ - તર્કસંગતતા - તારણ - તાર્કિક કારકો - તો અને તો જ - દ’ મોર્ગનના નિયમો - દ્વિપ્રેરણ - નિત્યમિથ્યા વિધાન - નિત્યસત્ય વિધાન - નિષેધ - પર્યાપ્ત શરત - પૂર્વ વિધાન - પૂર્વધારણા - પ્રમેય - પ્રેરણ - વિધાન - વિયોજન - વિયોજનના નિયમો - વૈશ્વિક કારક - શરત - શરતી વિધાન - શોષણના નિયમો - સત્યાર્થતા કોષ્ટક - સંયોજન - સંયોજનના નિયમો - સ્વયંઘાતી નિયમો - સ્વયંઘાતી વિધાન

સંસ્થિતિવિદ્યા[ફેરફાર કરો]

બૈજીક સંસ્થિતિવિદ્યા - ભૌમિતિક સંસ્થિતિવિદ્યા - માનાવકાશ - વિવૃત અંતરાલ - સંવૃત અંતરાલ

વિશ્લેષણ[ફેરફાર કરો]

બાનાક અવકાશ - યુક્લિડીય અવકાશ - વાસ્તવિક વિશ્લેષણ - શ્રેણી અને શ્રેઢી - સદિશ અવકાશ - સંકીર્ણ વિશ્લેષણ - હિલ્બર્ટ અવકાશ