ચર્ચા:ખેતી

    વિકિપીડિયામાંથી

    મરે તપક પથ્ થઇ વિશે મ્હાહિતિ જોવે છે તેમા કેતલિ સબ્ સિદિ મલેછે

    ખેતી વિશે ચર્ચા શરુ કરો

    ચર્ચા શરૂ કરો