ઢાંચો:વિકિપરિયોજના અમદાવાદ/class

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
Template documentation

This page holds the custom class mask for the Template:વિકિપરિયોજના અમદાવાદ. It uses {{class mask}}, a template for constructing class masks according to individual WikiProjects' wishes. The following table shows the output of the mask, with the current parameter definitions, for different inputs and namespaces.

Classification based on class parameter

Input
(not case-specific)
IconClassCategoryPopulation
fa ઉમદા લેખ Featured article FA  Category:FA-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
a A-Class article A-Class article A  Category:A-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
ga  GA  Category:GA-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
b B-Class article B-Class article B  Category:B-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
c C-Class article C-Class article C  Category:C-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
start Start-Class article Start-Class article Start  Category:Start-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
stub Stub-Class article Stub-Class article Stub  Category:Stub-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
fl ઉમદા યાદી Featured list FL  Category:FL-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
list  List  Category:List-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
needed  Needed  Category:Needed-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
na  NA  Category:NA-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
image / img / file  File  Category:File-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
book Wikipedia Book Wikipedia Book Book  Category:Book-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
category / cat / categ Category page Category page Category  Category:Category-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
disambig / disamb /
disambiguation / dab
Disambiguation page Disambiguation page Disambig  Category:Disambig-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
portal  Portal  Category:Portal-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
redirect / redir / red Redirect page Redirect page Redirect  Category:Redirect-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
template / temp / templ / tpl  Template  Category:Template-વર્ગ અમદાવાદના લેખો

Classification based on namespace

In addition, if class is empty, undefined or unrecognized, then the class will be deduced from the namespace of the page when possible.

NamespaceIconClassCategoryPopulation
User talk  NA  Category:NA-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
Help talk
Mediawiki talk
Project talk
File talk  File  Category:File-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
Category talk Category page Category page Category  Category:Category-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
Portal talk  Portal  Category:Portal-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
Template talk  Template  Category:Template-વર્ગ અમદાવાદના લેખો
Book talk Wikipedia Book Wikipedia Book Book  Category:Book-વર્ગ અમદાવાદના લેખો

In all other circumstances, articles will be classed as Unassessed and placed in Category:Unassessed અમદાવાદ articles.