ઢાંચો:Plugh

વિકિપીડિયામાંથી

આ નમુનાની template છે જે પાનાં ઉપર {{plugh}} નો ઉલ્લેખ હશે તે દરેક પાનાં ઉપર એક સરખી રીતે દેખાશે.

જ્યારે તમે template:plugh પર ક્લિક કરશો ત્યારે તમે આ ટેમ્પ્લેટ જોઇ શકશો

... જ્યાં તમે તેમાં ફેરફાર પણ કરી શકશો!!


બીજી સેન્ડબોક્સ વાપરી જુઓ:
Main Sandbox | Tutorial Sandbox 1 | Tutorial Sandbox 2 | Tutorial Sandbox 3 | Tutorial Sandbox 4 | Tutorial Sandbox 5

ઉપર કાંઇક અસંગત માહિતી સાથે ટપકાંવાળું ચોકઠું દેખાશે.