ઢાંચો:Wikidata Infobox

વિકિપીડિયામાંથી

લુઆ ક્ષતિ : expandTemplate: template "Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-search-depicted/en" does not exist

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઢાંચો:Heavily used template

WikidataCon Award 2019

<translate> No description yet available.</translate>

<translate> The template automatically sets the following categories:</translate>

  • Interwikis from Wikidata
  • For people: given name(s) and surname(s), alive/deceased person/man/woman, years of birth and death, awards

== <translate> Usage</translate> ==


{{Wikidata Infobox |qid= |defaultsort= |interwiki= |autocat= |trackingcats= }}

<translate> </translate>

સમાવિષ્ટ ક્ષતિ: {{En}} માત્ર ફાઇલ નામસ્થળમાં જ વપરાય છે. {{lang-en}} અથવા {{en icon}} વાપરો.

Template parameters

ParameterDescriptionDefaultStatus
qidQIDValue of P301 (P301) if available, otherwise the ID of the connected Wikidata itemoptional
defaultsortDisable DEFAULTSORTyoptional
interwikiinterwikiyesoptional
autocatautomatic categorisationyesoptional
trackingcatstracking categoriesyesoptional
spf
suppressfields
suppressfieldsemptyoptional
fwd
fetchwikidata
fetchwikidataALLoptional
Button text
Lua error in વિભાગ:Fallback at line 139: No fallback page found for autotranslate (base=Template:TemplateDataInfo/i18n, lang=⧼lang⧽).

Syntax error in JSON.

=== <translate> Additional information</translate> === <translate> The template is intended to be used in the following namespaces:</translate> <translate> the Category namespace</translate>

<translate> The template is intended to be used by the following user groups:</translate> <translate> no user group specified</translate>

<translate> Placement:</translate> <translate> At the top of the page</translate>

<translate> Relies on:</translate>
Module:WikidataIB; Module:Wikidata4Bio; Module:Taxontree; Module:Coordinates; {{Unbulleted list}}; {{SuperFallback}}; {{Dir}} == <translate> Localization</translate> ==

ઢાંચો:Lang links

<translate> This template makes use of <tvar

Button text
Button text

Wikidata properties

Copying this template to other wikis

  1. Import dependencies Module:WikidataIB and Template:Unbulleted list
  2. Import w:Template:Wikidata Infobox/i18n/getMsg and w:Module:Wikidata Infobox/i18n from Wikipedia
  3. Import d:Template:Wikidata Infobox/core and d:Template:Wikidata Infobox/styles.css from Wikidata
  4. Import Module:Wikidata Infobox from Commons
  5. Import Template:Wikidata Infobox and configure it to your liking

Ask Mike Peel or LennardHofmann if you need help.

Core and sandboxes

The principal template is now a wrapper for the core code. This facilitates internationalisation by making parameter names easier to adapt.

Both templates have sandbox versions:

Issues

There are known issues, for which we invite suggested fixes: