દુરુપયોગ ગળણી નોંધ

Abuse Filter navigation (ઘર | Recent filter changes | અગાઉના સંપાદનો ચકાસો | દુરુપયોગ નોંધ)
Jump to navigation Jump to search
દુરુપયોગ નોંધ શોધો

This log shows a list of all actions caught by the filters.

(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)