"ચિત્ર:India Gujarat locator map.svg" નો વૈશ્વીક વપરાશ

Jump to navigation Jump to search

This page shows where a file is used on other wikis. You can also find that information at the bottom of the file description page.

ફાઈલનો વૈશ્વીક વપરાશ શોધો
ચિત્ર:India Gujarat locator map.svg
જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

ang.wikipedia.org પર વપરાશ

as.wikipedia.org પર વપરાશ

be.wikipedia.org પર વપરાશ

bg.wikipedia.org પર વપરાશ

bh.wikipedia.org પર વપરાશ

bn.wikipedia.org પર વપરાશ

br.wikipedia.org પર વપરાશ

ceb.wikipedia.org પર વપરાશ

en.wikipedia.org પર વપરાશ

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)