સભ્ય હક્ક

Jump to navigation Jump to search
સભ્ય પસંદ કરો  
View user groupsViewing user rights of user Harshil169 (ચર્ચા | યોગદાન)

સભ્યપદ: રોલબૈકર (until ૧૧:૫૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦), આંતર વિકિ આયાત

સામે દર્શાવેલા જૂથનો અભિપ્રેત સભ્ય: સ્વચાલિત માન્ય સભ્ય

સભ્ય હક્ક માહિતિ પત્રક

  • ૧૦:૫૫, ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed group membership for Harshil169 from ઊલટાવનાર (temporary, until ૧૧:૫૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦) to ઊલટાવનાર (temporary, until ૧૧:૫૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦) અને આંતરવિકિ આયાતક (વિકિપીડિયા:આંતરવિકિ આયાતક અધિકાર માટે નિવેદન - પર થયેલી ચૂટણીને આધારે)
  • ૧૧:૫૦, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ Aniket ચર્ચા યોગદાન changed group membership for Harshil169 from (કોઈ નહિ) to ઊલટાવનાર (temporary, until ૧૧:૫૦, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦) (સભ્ય માટે થયેલા મતદાનને આધારે)