લખાણ પર જાઓ

Coordinates information

૨૮°૪૦′૩૬″N ૭૭°૧૬′૨૪″E