લખાણ પર જાઓ

Coordinates information

૫૧°૩૮′૩૨″N ૩°૫૬′૬″W