લખાણ પર જાઓ

સી. વી. રામન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
77.124.224.62 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Baroc દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવ
નાનું 77.124.224.62 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Baroc દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવ
લીટી ૭૪:
[[te:చంద్రశేఖర వేంకట రామన్]]
[[uk:Чандрасекара Венката Раман]]
[[yo:jayendraC. kothiyaV. Raman]]
[[zh:钱德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼]]