સી. વી. રામન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
77.124.224.62 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Baroc દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવ
નાનું (77.124.224.62 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Baroc દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવ)
[[te:చంద్రశేఖర వేంకట రామన్]]
[[uk:Чандрасекара Венката Раман]]
[[yo:jayendraC. kothiyaV. Raman]]
[[zh:钱德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼]]

દિશાશોધન મેનુ