દુઃશાસન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
==દ્રૌપદી ચિરહરણ==
 
કૌરવોનાં મામા [[શકુની]] સાથેના ધ્યતમાંધ્યુત યુધિષ્ઠિરના(જુગાર)માં તેના[[યુધિષ્ઠિર]] એક એક કરીને તેની સંપત્તિ, રાજ્ય,તેના ભાઈઓ અને તેની પત્નીને હાર્યાંહારી જાય છે ત્યારે પછી,દુશાસન તેના ભાઈ દુર્યોધનવતીદુર્યોધન દ્રૌપદીનેવતી [[દ્રૌપદી]]ને ભર સભામાં ઘસડી લાવે છે અને તેનું વસ્ત્ર હરણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. દ્રૌપદી કૃષ્ણનું[[કૃષ્ણ]]ની પરમ ભક્ત અને સખી હોઇ તેમનું સ્મરણ કરે છે અને કૃષ્ણ તેનીતેનાં ચિર સાડીને(સાડી)ને અનંતીઅનંત લાંબીલંબાઇનું બનાવી દે છે જેથી દુશાસન તેનું હરણ કરી ન શકે.
પ્રંતુ તેને વાળ દ્વારા ઘસળીને સભામાં લાવી તેનું અપમાન થયું હતું. આ પર તેણે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે તે જ્યાં સુધી મૃત દુશાસનના રક્તથી વાળ નહિ ધુએ ત્યાં સુધી પોતાના વાળ બાંધશે નહિ.
ભીમ પણ દુશાસનની છાતી ચીરી તેનું લોહી પીવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.
 
 
પ્રંતુપરંતુ તેને વાળ દ્વારા ઘસળીનેઘસડીને સભામાં લાવીલાવવામાં આવી હતી જે તેનું અપમાન થયું હતું.,પરઅપમાનનું વેર વાળવા તેણે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે તે જ્યાં સુધી મૃત દુશાસનના રક્તથી વાળ નહિ ધુએ ત્યાં સુધી તે પોતાના વાળ બાંધશે નહિ. ભીમ પણ દુશાસનની છાતી ચીરી તેનું લોહી પીવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે.
 
==મૃત્યુ==

દિશાશોધન મેનુ