લખાણ પર જાઓ

દુઃશાસન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (→‎મૃત્યુ)
==મૃત્યુ==
 
કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં [[ભીમ]] દુશાસનનો વધ કરે છે, તેનીતેનો બાહુ શરીરથી જુદીજુદો કરી તેનું રક્ત પી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પુરી કરે છે અને દ્રૌપદીની પ્રતિજ્ઞા પણ પુરી કરાવડાવે છે. દુશાસનનો વધ, [[કર્ણ]] અને દુર્યોધનદુર્યોધનને ખુબજ વિચલિત કરી દે છે. ભીમનોભીમનું ક્રોધાયમાન વિકરાળ રૂપ જોઈ કૌરવોને[[કૌરવ]] સેનાનોસેનાનું જોમ નાશ પામે છે.
 
==નામ==