લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Harsh4101991: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
testing
નાનું (બોટ: Hello ઉમેરે છે)
નાનું (testing)
harshI am newharsh kothari <!--<div style="border-radius:15px; color: #493638; font-family:arial, sans-serif; background-color:#9dd4c2; margin-top: -6.5em; padding: 1em; box-shadow:3px 3px 7px #ccc; position:relative; width:relative;"> -->
 
{| width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2px" style="border-radius:15px; color: #493638; font-family:arial, sans-serif; padding: 0; background: #9dd4c2; box-shadow:3px 3px 7px #ccc; position:relative; width:relative;"
૧૭,૩૧૧

edits