"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
નાનું (જિલ્લો બદલ્યો)
નાનું (→‎વસ્તી)
{| class="wikitable"
|-
!શહેરની કુલ વસ્તી/(તાલુકાની કુલ વસ્તી) <small>(૨૦૦૧૨૦૧૧)</small>
! પુરુષો<br /> <small>%</small>
! સ્ત્રીઓ<br /> <small>%</small>
! બાળકો<br />(૬ વર્ષથી નાના) <small>%</small
! સાક્ષરતા દર<br /> <small>%</small>
! પુરુષ સાક્ષરતા <br /><small>%</small>
! સ્ત્રી સાક્ષરતા<br /> <small>%</small>
! રાષ્ટ્રીય સા.દ.<br />૫૯.૮ <small>%</small>થી
|-
|૫૮,૫૨૮
|૫૧,૨૬૦ ( ૩૩૦૮૦૯)
|૩૦,૧૨૯
| ૫૧ (૫૦.૫૭)
|૨૮,૩૯૯
| ૪૯ (૪૯.૪૩)
|૬,૯૭૧
| ૧૪ (૧૮.૪૪)
| ૬૭ (૪૫.૨૯)
| ૭૪ (૫૮.૧૪)
| ૫૯ (૩૩.૯૭)
| વધુ (ઓછો)
|}
 

દિશાશોધન મેનુ