લખાણ પર જાઓ

ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Add content
નાનું (Add image)
નાનું (Add content)
ગતિના નિયમો સર આઇઝેક ન્યૂટને આપેલા. આ ત્રણેય નિયમો ગતિ વિષયક નિયમો છે. આ નિયમો ક્લાસિકલ મિકેનિક્સનો પાયો છે.
આ નિયમો બોડીનુ વજન, તેના પર લાગતો ફોર્સ, અને તેની ગતી (વેલોસિટી) વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે.
 
નિયમો
 
પહેલો નિયમ
 
બિજો નિયમ
 
ત્રિજો નિયમ
૩૩૫

edits