જાક રૂસો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
(પાનાં "Jacques Rousseau (diplomat)" નું ભાષાંતર કરીને બનાવેલ)
 
 
== સંદર્ભો ==
* {{Cite book|title=Studies on Iran and The Caucasus|date=2015|publisher=BRILL|isbn=978-9004302068|editor-last=Blasing|editor-first=Uwe|page=118|editor-last2=Arakelova|editor-first2=Victoria|editor-last3=Weinreich|editor-first3=Matthias|editor-last4=Gevorgian|editor-first4=Khachik}}Check date values in: <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">2015</code> ([[મદદ:CS1 errors#bad date|help]]); <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;display-editors=</code> suggested ([[મદદ:CS1 errors#displayeditors|help]]) [[શ્રેણી:CS1 errors: dates]] [[શ્રેણી:Pages using citations with old-style implicit et al. in editors]]
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" style="display: none;" dir="ltr"><div class="cx-template-editor-source"><div title="This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options." class="cx-template-editor-title">Cite book</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="title">Title</span><span title="The title of the book; displays in italics" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="title"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="title">Studies on Iran and The Caucasus</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="date">Date</span><span title="Full date of the source; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="date"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="date">2015</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="publisher">Publisher</span><span title="Name of the publisher; displays after title" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="publisher"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="publisher">BRILL</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="isbn">ISBN</span><span title="International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="isbn"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="isbn">978-9004302068</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last">Editor last name</span><span title="The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last">Blasing</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first">Editor first name</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first">Uwe</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editors">Editors list</span><span title="Free-form list of editor names; use of this parameter is discouraged" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editors"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editors">Blasing</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="page">Page</span><span title="The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="page"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="page">118</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last2">Last name of second editor</span><span title="The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last2"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last2">Arakelova</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first2">First name of second editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first2"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first2">Victoria</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last3">Last name of third editor</span><span title="The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last3"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last3">Weinreich</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first3">First name of third editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first3"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first3">Matthias</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last4">Last name of fourth editor</span><span title="The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last4"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last4">Gevorgian</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first4">First name of fourth editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first4"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first4">Khachik</div></div></div></div>
* {{Cite book|title=The Cambridge History of Iran (Vol. 6)|date=1986|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0521200943|editor-last=Fisher|editor-first=William Bayne|location=Cambridge|page=602|chapter=The Safavid Period|ref=harv|editor-last2=Jackson|editor-first2=Peter|editor-last3=Lockhart|editor-first3=Lawrence}}Check date values in: <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">1986</code> ([[મદદ:CS1 errors#bad date|help]]) [[શ્રેણી:CS1 errors: dates]]
૭૬૯

edits

દિશાશોધન મેનુ