"ઈક્વેડોર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું (લાલ કડીઓ હટાવી)
 
== આધુનિક ઇતિહાસ ==
૧૫૩૩ મેં૧૫૩૩માં [[સ્પેન]] દ્વારા વિજયજીતી પ્રાપ્તલેવાયા કરને સે પહલે તકપહેલા ઈક્વાડોર ઉત્તરી [[ઇંકા]] સામ્રાજ્યસામ્રાજ્યનો કાએક ભાગ થા૤હતો. સન્ ૧૫૬૩૧૫૬૩માં મેં [[કુઇટો]] સ્પેની સામ્રાજ્ય કાસામ્રાજ્યનું એક કેંદ્ર બનાબન્યું ઔરઅને ૧૭૧૭ મેં૧૭૧૭માં [[ન્યૂ ગ્રાનાડા]]ની કેવાઇસરોયલ્ટીનો વાઇસરોયલ્ટીભાગ કાબન્યું. ભાગવાઇસરોયલ્ટીના બના૤ક્ષેત્રો વાઇસરોયલ્ટીજેવા કે ક્ષેત્રોં જૈસે [[ન્યૂ ગ્રાનાડા]] ([[કોલંબિયા]]), [[વેનેજુએલા]], ઔરઅને [[કુઇટો]] નેકુઇટોએ ૧૮૧૯ ઔરઅને ૧૮૨૨ કેવચ્ચે બીચસ્વતંત્રતા અપની-અપનીમેળવી સ્વતંત્રતાઓંઅને કી ઘોષણા કી ઔર [[ગ્રાન કોલંબિયા]] કેનામથી નામએક સેમહાસંઘની એકરચના કરવામાં મહાસંઘઆવી બનાયા૤હતી.
૧૮૩૦૧૮૩૦માં મેંજ્યારે જબ [[ક્વિટો]] મહાસંઘ સે વિલગ હોમહાસંઘથી ગયાઅલગ તોથયો ઇસકાત્યારે નામ "ભૂમધ્ય રેખીય ગણરાજ્ય" રખરાખી દિયાદેવામાં ગયા૤આવ્યું હતું. સન્ ૧૯૦૪ સે૧૯૦૪થી ૧૯૪૨ કે મધ્યવચ્ચે પડોસી દેશોં સેસાથે સંઘર્ષોંસંઘર્ષોંના કેકારણે કારણઈક્વાડોરને ઈક્વાડોરપોતાનો કોઘણો અપના બહુત સામોટો ભૂભાગ ખોના પડ઼ા૤ખોવો ૧૯૯૫પડ્યો. મેં૧૯૯૫માં [[પેરૂ]] કેદેશ સાથસાથે સીમાસાથે વિવાદસીમાવિવાદના કેકારણે કારણજે જોયુદ્ધની યુદ્ધઅગનજ્વાળાઓ ધધકભભૂકી રહારહી થાહતી વહતે ૧૯૯૯ મેંશમી સુલઝા લિયા ગયા૤હતી. યદ્યપિ સન્ ૨૦૦૪૨૦૦૪માં મેં ઈક્વાડોરઈક્વાડોરએ નાગરિક શાસન કેશાસનના ૨૫ વર્ષ પૂરેપૂર્ણ કરકર્યા રહાહતા. થા, લેકિનપહેલાનો યેદૌર પૂરાઘણી દૌર રાજનૈતિક ઉથલઉથલપાથલ પુથલવાળો ભરારહ્યો. હીક્વિટોમાં રહા થા૤ [[ક્વિટો]] મેં હુએથયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોં કે કારણપ્રદર્શનોના ઈક્વાડોરકારણે મેંઈક્વાડોરમાં પિછલીપાછલી તીનત્રણ લોકતાંત્રિક સરકારોંસરકારોને કોપોતાનો કાર્યકાલકાર્યકાળ પૂરાપૂર્ણ હોનેથાય સેતે પૂર્વપહેલાં હી અપદસ્તસત્તા હોનાછોડવી પડ઼ા૤પડી ૨૦૦૭હતી. મેં૨૦૦૭માં નએદેશના સંવિધાન કીબંધારણની રુપરેખા તૈયાર કરનેકરવા કેમાટે લિએબંધારણ સંવિધાનસભાની સભારચના કાકરવામાં ચુનાવઆવી કિયા ગયા હૈ, ઔરહતી. સ્વતન્ત્રતા મિલને કેમળ્યા બાદ સે યે ઈક્વાડોર કા ૨૦ઈક્વાડોરનું વાં૨૦મું સંવિધાનબંધારણ હૈ૤છે.
 
== રાજ્ય-શાસન ==
૨,૭૪૦

edits

દિશાશોધન મેનુ