લખાણ પર જાઓ

મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

સુધાર્યું
નાનું 2405:205:C849:536:25F4:CB57:A267:A754 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Gazal world દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ: Rollback
સુધાર્યું
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
લીટી ૨૪:
| movement =
| notableworks =
* ''સિદ્ધાન્તરનુંસિદ્ધાન્તસારનું અવલોકન'' (૧૯૨૦)
* ''પૂર્વાલાપ'' (૧૯૨૩)
| spouse = નર્મદા