"તાલાલા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
તાલાલા ગીર, ઉપનામ
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (તાલાલા ગીર, ઉપનામ)
| native_name = તાલાલા
| other_name = તાલાળા
| nickname = તાલાલા ગીર
| iucn_category = <!-- for protected areas only -->
| state_name = ગુજરાત
૨,૭૪૦

edits

દિશાશોધન મેનુ