"મેટ્રીક પદ્ધતિ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
પરેશ લાધવા આ પદ્ધતિ મેટ્રિક પદ્ધતિ સેથી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું
(પરેશ લાધવા આ પદ્ધતિ મેટ્રિક પદ્ધતિ સેથી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન એકદમ ટૂંકો લેખ.
(કોઇ ભેદ નથી)

દિશાશોધન મેનુ