મેટ્રીક પદ્ધતિ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(પરેશ લાધવા આ પદ્ધતિ મેટ્રિક પદ્ધતિ સેથી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન એકદમ ટૂંકો લેખ.
 
નાનુંNo edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
પરેશમેટ્રિક લાધવાપદ્ધતિ એ બ્રિટિશ પદ્ધતિ મેટ્રિકસે તેને CHK પદ્ધતિ સેતરીકે ઓળખવામાં આવેસે

દિશાશોધન મેનુ