"સમાજવાદ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
2405:205:C861:18DD:DBA0:6460:1CDC:D834 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Brihaspati દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(Suresh)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:205:C861:18DD:DBA0:6460:1CDC:D834 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Brihaspati દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
'''સમાજવાદ''' એક આર્થિક અને રાજકીય વિચારસરણી છે, કે જે માને છે કે ઉત્પાદનનાં તમામ સાધનોની પેદાશ, સર્જન, વહેંચણી તથા વિનિમય પર સમગ્ર [[સમાજ]]ની સામૂહિક માલિકી તથા પ્રભુત્ત્વ હોવું જોઈએ.<ref name="મૂળે૨૦૦૭">{{cite encyclopedia|last=મૂળે|first=બાળકૃષ્ણ માધવરાવ|title=સમાજવાદ|encyclopedia=[[ગુજરાતી વિશ્વકોશ]]|publisher=ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ|date=જાન્યુઆરી ૨૦૦૭|editor-last=ઠાકર|editor-first=ધીરુભાઈ|editor-link=ધીરુભાઈ ઠાકર|edition=પ્રથમ|volume=ખંડ ૨૨ (સ – સા)|publication-location=અમદાવાદ|page=૨૨૩|oclc=213511854}}</ref> સમાજવાદ માને છે કે ન્યાયના ધોરણ પર હાલની ઔદ્યોગિક પદ્ધતિ રચવા માટે દેશના ઉદ્યોગોની માલિકી અને વ્યવસ્થા સમાજને અથવા સમસ્ત પ્રજાને હસ્તક હોવાં જોઈએ. અહિં રાજ્યના એક તંત્ર હેઠળ ઉદ્યોગ-વ્યવસ્થા રચવાનો ઈરાદો હોય છે, માટે સમાજવાદને સમૂહવાદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.<ref name=જોષી૨૦૧૬>{{cite book|last=જોષી|first=વિદ્યુતભાઈ|title=પારિભાષિક કોશ-સમાજશાસ્ત્ર|year=૨૦૧૬|edition=દ્વિતીય|publisher=યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ|publication-place=અમદાવાદ|page=૧૫૪|isbn=978-93-85344-46-6}}</ref>
 
સમાજવાદ એ આર્થિક અને સામાજિક વ્યવસ્થાની એક શ્રેણી છે જે ઉત્પાદનના સાધન અને કામદારોના સ્વ-વ્યવસ્થાપનની સામાજિક માલિકી,{{Refn|<ref>{{cite book |title=Upton Sinclair's: A Monthly Magazine: for Social Justice, by Peaceful Means If Possible |url=https://books.google.com/books?id=i0w9AQAAMAAJ |ddate=1 January 1918 |last=Sinclair |first=Upton |authorlink=Upton Sinclair |quote=Socialism, you see, is a bird with two wings. The definition is 'social ownership and democratic control of the instruments and means of production.'}}</ref><ref name="Nove">{{cite web |last=Nove |first=Alec |title=Socialism |website=New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition (2008) |url=http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_S000173 |quote=A society may be defined as socialist if the major part of the means of production of goods and services is in some sense socially owned and operated, by state, socialised or cooperative enterprises. The practical issues of socialism comprise the relationships between management and workforce within the enterprise, the interrelationships between production units (plan versus markets), and, if the state owns and operates any part of the economy, who controls it and how.}}</ref><ref>{{cite book |last=Rosser |first=Mariana V. and J Barkley Jr. |title=Comparative Economics in a Transforming World Economy |publisher=MIT Press |date=23 July 2003 |isbn=978-0-262-18234-8 |page=53 |quote=Socialism is an economic system characterised by state or collective ownership of the means of production, land, and capital.}}</ref><ref name="N. Scott Arnold 1998. pg. 8">"What else does a socialist economic system involve? Those who favor socialism generally speak of social ownership, social control, or socialization of the means of production as the distinctive positive feature of a socialist economic system" N. Scott Arnold. ''The Philosophy and Economics of Market Socialism : A Critical Study''. Oxford University Press. 1998. p. 8</ref><ref name="Busky1">{{cite book |last=Busky |first=Donald F. |title=Democratic Socialism: A Global Survey |publisher=Praeger |year=2000 |isbn=978-0-275-96886-1 |page=2 |quote=Socialism may be defined as movements for social ownership and control of the economy. It is this idea that is the common element found in the many forms of socialism.}}</ref><ref>{{cite book |author1=Bertrand Badie |author2=Dirk Berg-Schlosser |author3=Leonardo Morlino |title=International Encyclopedia of Political Science |publisher=SAGE Publications, Inc |year=2011 |isbn=978-1-4129-5963-6 |page=2456 |quote=Socialist systems are those regimes based on the economic and political theory of socialism, which advocates public ownership and cooperative management of the means of production and allocation of resources.}}</ref><ref>{{cite book |last=Zimbalist, Sherman and Brown |first=Andrew, Howard J. and Stuart |title=Comparing Economic Systems: A Political-Economic Approach |publisher=Harcourt College Pub |date=1988 |isbn=978-0-15-512403-5 |page=[https://archive.org/details/comparingeconomi0000zimb_q8i6/page/7 7] |quote=Pure socialism is defined as a system wherein all of the means of production are owned and run by the government and/or cooperative, nonprofit groups. |url=https://archive.org/details/comparingeconomi0000zimb_q8i6/page/7 }}</ref><ref>{{cite book |last=Brus |first=Wlodzimierz |title=The Economics and Politics of Socialism |publisher=Routledge |date=2015 |isbn=978-0-415-86647-7 |page=87 |quote=This alteration in the relationship between economy and politics is evident in the very definition of a socialist economic system. The basic characteristic of such a system is generally reckoned to be the predominance of the social ownership of the means of production.}}</ref><ref>{{cite book |last=Michie |first=Jonathan |title=Readers Guide to the Social Sciences |publisher=Routledge |year=2001 |isbn=978-1-57958-091-9 |page=1516 |quote=Just as private ownership defines capitalism, social ownership defines socialism. The essential characteristic of socialism in theory is that it destroys social hierarchies, and therefore leads to a politically and economically egalitarian society. Two closely related consequences follow. First, every individual is entitled to an equal ownership share that earns an aliquot part of the total social dividend…Second, in order to eliminate social hierarchy in the workplace, enterprises are run by those employed, and not by the representatives of private or state capital. Thus, the well-known historical tendency of the divorce between ownership and management is brought to an end. The society—i.e. every individual equally—owns capital and those who work are entitled to manage their own economic affairs.}}</ref>}} તેમજ તેમની સાથે સંકળાયેલ રાજકીય સિદ્ધાંતો અને હિલચાલ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.<ref name="Socialism at The Free dictionary">"2. (Government, Politics & Diplomacy) any of various social or political theories or movements in which the common welfare is to be achieved through the establishment of a socialist economic system" [http://www.thefreedictionary.com/socialism "Socialism" at The Free dictionary]</ref> સામાજિક માલિકી જાહેર, સામૂહિક અથવા સહકારી માલિકી અથવા તમામ નાગરિકોની સમાન રીતની માલિકી હોઈ શકે છે.<ref>{{Cite book|title=Encyclopedia of Political Economy, Volume 2|last=O'Hara|first=Phillip|date=2003|publisher=[[Routledge]]|isbn=978-0-415-24187-8|page=71|quote=In order of increasing decentralisation (at least) three forms of socialised ownership can be distinguished: state-owned firms, employee-owned (or socially) owned firms, and citizen ownership of equity.}}</ref> સમાજવાદના ઘણા પ્રકારો છે અને તે બધાને સમાવવા માટે કોઈ એક જ વ્યાખ્યા નથી,<ref name="Peter Lamb 2006. p. 1">{{Harvard citation no brackets|Lamb|Docherty|2006}}</ref> સામાજિક માલિકી દ્વારા વહેંચાયેલ વિવિધ સ્વરૂપો એ તેમાં રહેલું સામાન્ય તત્વ છે.<ref>{{Cite book|title=The Philosophy and Economics of Market Socialism: A Critical Study|last=Arnold|first=Scott|date=1994|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-508827-4|pages=7–8|quote=This term is harder to define, since socialists disagree among themselves about what socialism ‘really is.’ It would seem that everyone (socialists and nonsocialists alike) could at least agree that it is not a system in which there is widespread private ownership of the means of production…To be a socialist is not just to believe in certain ends, goals, values, or ideals. It also requires a belief in a certain institutional means to achieve those ends; whatever that may mean in positive terms, it certainly presupposes, at a minimum, the belief that these ends and values cannot be achieved in an economic system in which there is widespread private ownership of the means of production…Those who favor socialism generally speak of social ownership, social control, or socialization of the means of production as the distinctive positive feature of a socialist economic system.}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://archive.org/details/oxfordcompaniont00hast/page/677|title=The Oxford Companion to Christian Thought|last=Hastings, Mason and Pyper|first=Adrian, Alistair and Hugh|date=21 December 2000|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-860024-4|page=[https://archive.org/details/oxfordcompaniont00hast/page/677 677]|quote=Socialists have always recognized that there are many possible forms of social ownership of which co-operative ownership is one...Nevertheless, socialism has throughout its history been inseparable from some form of common ownership. By its very nature it involves the abolition of private ownership of capital; bringing the means of production, distribution, and exchange into public ownership and control is central to its philosophy. It is difficult to see how it can survive, in theory or practice, without this central idea.}}</ref>
 
સમાજવાદી તંત્રોને બિન-બજાર અને બજાર સ્વરૂપોમાં વહેંચવામાં આવે છે.<ref name="Kolb">{{Cite book|title=Encyclopedia of Business Ethics and Society, First Edition|last=Kolb|first=Robert|date=19 October 2007|publisher=SAGE Publications, Inc|isbn=978-1412916523|page=1345|quote=There are many forms of socialism, all of which eliminate private ownership of capital and replace it with collective ownership. These many forms, all focused on advancing distributive justice for long-term social welfare, can be divided into two broad types of socialism: nonmarket and market.}}</ref> બિન-બજાર પ્રકારના સમાજવાદમાં પરિબળ બજારો અને નાણાંની જગ્યાએ એન્જીનિયરિંગ અને તકનીકી માપદંડનો સમાવિષ્ટ ગણતરીના સાથે સમાવેશ થાય છે, જેથી ત્યાં એક આર્થિક મિકેનિઝમ ઉત્પન્ન થાય છે જે [[મૂડીવાદ|મૂડીવાદના]] જ જુદા જુદા આર્થિક કાયદા અનુસાર કાર્ય કરે છે. મૂડી સંચય અને નફા પ્રણાલી સાથે પરંપરાગત રીતે સંકળાયેલ નબળાઇઓ અને કટોકટીઓને દૂર કરવા એ બિન-બજાર સમાજવાદનો હેતુ છે.{{Refn|<ref>{{cite book |last=Bockman |first=Johanna |title=Markets in the name of Socialism: The Left-Wing origins of Neoliberalism |publisher=Stanford University Press |year=2011 |isbn=978-0-8047-7566-3 |page=20 |quote=socialism would function without capitalist economic categories—such as money, prices, interest, profits and rent—and thus would function according to laws other than those described by current economic science. While some socialists recognised the need for money and prices at least during the transition from capitalism to socialism, socialists more commonly believed that the socialist economy would soon administratively mobilise the economy in physical units without the use of prices or money.}}</ref><ref>{{cite book |last=Steele |first=David Ramsay |title=From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation |publisher=Open Court |date=1999 |isbn=978-0-87548-449-5 |pages=175–77 |quote=Especially before the 1930s, many socialists and anti-socialists implicitly accepted some form of the following for the incompatibility of state-owned industry and factor markets. A market transaction is an exchange of property titles between two independent transactors. Thus internal market exchanges cease when all of industry is brought into the ownership of a single entity, whether the state or some other organization...the discussion applies equally to any form of social or community ownership, where the owning entity is conceived as a single organization or administration.}}</ref><ref>''Is Socialism Dead? A Comment on Market Socialism and Basic Income Capitalism'', by Arneson, Richard J. 1992. Ethics, vol. 102, no. 3, pp. 485–511. April 1992: "Marxian socialism is often identified with the call to organize economic activity on a nonmarket basis."</ref><ref>''Market Socialism: The Debate Among Socialists'', by Schweickart, David; Lawler, James; Ticktin, Hillel; Ollman, Bertell. 1998. From "The Difference Between Marxism and Market Socialism" (pp. 61–63): "More fundamentally, a socialist society must be one in which the economy is run on the principle of the direct satisfaction of human needs...Exchange-value, prices and so money are goals in themselves in a capitalist society or in any market. There is no necessary connection between the accumulation of capital or sums of money and human welfare. Under conditions of backwardness, the spur of money and the accumulation of wealth has led to a massive growth in industry and technology ... It seems an odd argument to say that a capitalist will only be efficient in producing use-value of a good quality when trying to make more money than the next capitalist. It would seem easier to rely on the planning of use-values in a rational way, which because there is no duplication, would be produced more cheaply and be of a higher quality."</ref><ref>''The Economics of Feasible Socialism Revisited'', by Nove, Alexander. 1991. p. 13: "Under socialism, by definition, it (private property and factor markets) would be eliminated. There would then be something like ‘scientific management’, ‘the science of socially organized production’, but it would not be economics."</ref><ref>{{cite web |title=Socialism and Capitalism: Are They Qualitatively Different Socioeconomic Systems? |last=Kotz |first=David M. |accessdate=19 February 2011 |website=University of Massachusetts |url=http://people.umass.edu/dmkotz/Soc_and_Cap_Diff_Syst_06_12.pdf }} "This understanding of socialism was held not just by revolutionary Marxist socialists but also by evolutionary socialists, Christian socialists, and even anarchists. At that time, there was also wide agreement about the basic institutions of the future socialist system: public ownership instead of private ownership of the means of production, economic planning instead of market forces, production for use instead of for profit."</ref><ref name="Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past 1">''Toward a Socialism for the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past'', by Weisskopf, Thomas E. 1992. Review of Radical Political Economics, Vol. 24, No. 3–4, p. 2: "Socialism has historically been committed to the improvement of people's material standards of living. Indeed, in earlier days many socialists saw the promotion of improving material living standards as the primary basis for socialism's claim to superiority over capitalism, for socialism was to overcome the irrationality and inefficiency seen as endemic to a capitalist system of economic organization."</ref><ref>{{cite book |last=Prychito |first=David L. |title=Markets, Planning, and Democracy: Essays After the Collapse of Communism |publisher=Edward Elgar Publishing |date=2002 |isbn=978-1-84064-519-4 |page=12 |quote=Socialism is a system based upon de facto public or social ownership of the means of production, the abolition of a hierarchical division of labor in the enterprise, a consciously organized social division of labor. Under socialism, money, competitive pricing, and profit-loss accounting would be destroyed.}}</ref>}} તેનાથી વિપરીત રૂપે બજારોના સમાજવાદે નાણાકીય ભાવો, પરિબળ બજારો અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં નફાના હેતુનો ઉપયોગ જાળવી રાખ્યો છે, જે સામાજીક માલિકીના ઉદ્યોગોના સંચાલન અને તેમની વચ્ચે મૂડી ચીજોની ફાળવણી સંદર્ભે છે. આ કંપનીઓ દ્વારા પ્રાપ્ત નફો પ્રત્યેક કંપનીના કર્મચારીઓ દ્વારા સીધો જ નિયંત્રિત કરવામાં આવતો હોય છે અથવા સામાજિક ડિવિડન્ડના રૂપમાં મોટા પ્રમાણમાં સમાજને પ્રાપ્ત થતો હોય છે.<ref name="Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism, 2004">''Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism'', by Marangos, John. 2004. International Journal of Political Economy, vol. 34, no. 3, Fall 2004.</ref> <ref>{{Cite book|title=Encyclopedia of Political Economy, Volume 2|last=O'Hara|first=Phillip|date=2000|publisher=[[Routledge]]|isbn=978-0-415-24187-8|page=71|quote=Market socialism is the general designation for a number of models of economic systems. On the one hand, the market mechanism is utilized to distribute economic output, to organize production and to allocate factor inputs. On the other hand, the economic surplus accrues to society at large rather than to a class of private (capitalist) owners, through some form of collective, public or social ownership of capital.}}</ref><ref>{{Cite book|title=Socialism After Communism: The New Market Socialism|last=Pierson|first=Christopher|date=1995|publisher=Pennsylvania State Univ Press|isbn=978-0-271-01478-4|page=96|quote=At the heart of the market socialist model is the abolition of the large-scale private ownership of capital and its replacement by some form of ‘social ownership’. Even the most conservative accounts of market socialism insist that this abolition of large-scale holdings of private capital is essential. This requirement is fully consistent with the market socialists’ general claim that the vices of market capitalism lie not with the institutions of the market but with (the consequences of) the private ownership of capital...}}</ref>

દિશાશોધન મેનુ