સભ્ય:Gazal world/Article list

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી વિવેચન[ફેરફાર કરો]

ક્રમ પુસ્તકનું નામ લેખક
ભાવ-પ્રતિભાવ દક્ષા વ્યાસ

ઈતિહાસ[ફેરફાર કરો]

ક્રમ પુસ્તકનું નામ લેખક વર્ષ
ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈતિહાસ (ગ્રંથ ૧) ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ૧૯૭૩
ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈતિહાસ (ગ્રંથ ૪) ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ૧૯૮૧

ગુજરાતી કવિતા[ફેરફાર કરો]

ક્રમ પુસ્તકનું નામ લેખક
Selections from the Gujarati Poets (કાવ્ય દોહન) દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ ત્રવાડી
જૈન કાવ્ય સંગ્રહ કીકાભાઈ પરભુદાસ

અન્ય ગુજરાતી પુસ્તકો[ફેરફાર કરો]

ક્રમ પુસ્તકનું નામ લેખક વર્ષ
આપણા પ્રભુ તથા ત્રાતા ઈસુ ખ્રીસ્તની નવીન સ્થાપના New Testamentનો ગુજરાતી અનુવાદ ૧૮૫૭
છોકરાંને સારૂ પવિત્ર લેખનની વાર્તા ઉપરથી કરેલાં સુવૃત્તાંતો દાક્તર બાર્થ સાહેબ ૧૮૬૦
ગુજરાતનો ફળબાગ મગનલાલ ગુલાબભાઇ દેસાઇ ૧૯૨૪

અંગ્રેજી[ફેરફાર કરો]

ક્રમ પુસ્તકનું નામ લેખક
Encyclopaedia Of Indian Literature Vol.3 (K To Navalram) Sahitya Akademi
Contemporary Indian Literature: A Symposium (1959, 2nd ed.) Sahitya Akademi
3 Whos Who Of Indian Writers (1961) Sahitya Akademi