લખાણ પર જાઓ

વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Adhyaru19
  • નોંધેલ: ૦૧:૫૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ (૧૧ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૧૮૫
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૯
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
commons.wikimedia.org૧૩:૦૪, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૧
en.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઈ-મેલ વડે ખાતરી કરો(?)૪૯
en.wikibooks.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiversity.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૦૧:૫૪, ૩૦ એપ્રિલ ૨૦૧૩ઘર વિકિ(?)૧૨૧
gu.wikisource.org૧૮:૧૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hi.wikipedia.org૦૦:૫૧, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૧૦:૦૭, ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
meta.wikimedia.org૧૮:૧૮, ૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૧:૪૬, ૩ મે ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૫૭, ૬ જુલાઇ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)