ટૅગ્સ

આ પાના પર સૉફ્ટવૅર દ્વારા, સંપાદનને ચિહ્નિત કરાયેલાં ટૅગ્સની યાદી અને તેનાં અર્થ છે.

ટૅગનું નામફેરફારની યાદિઓમાં દેખાવઅર્થનું પૂર્ણ વિવરણસ્રોતસક્રિય?અંકિત ફેરફારો
mobile editમોબાઈલ દ્વારા ફેરફારEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareહા૩૬,૦૦૭ ફેરફારો
mobile web editમોબાઇલ વેબ સંપાદનEdit made from mobile websiteDefined by the softwareહા૩૨,૭૯૬ ફેરફારો
visualeditorવિઝ્યુલ સંપાદનવિઝ્યુલ સંપાદક વડે કરેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૨૨,૬૦૨ ફેરફારો
visualeditor-wikitext૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર૨૦૧૭ના સ્ત્રોત સંપાદક વડે થયેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૨૧,૧૯૧ ફેરફારો
discussiontools-added-comment(hidden)આ સંપાદનમાં ચર્ચા પાનાની ટીપ્પણી ઉમેરવામાં આવી હતીDefined by the softwareહા૧૬,૧૩૬ ફેરફારો
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareહા૯,૭૪૯ ફેરફારો
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareહા૯,૫૩૦ ફેરફારો
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareહા૪,૧૨૬ ફેરફારો
mobile app editમોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફારEdits made from mobile appsDefined by the softwareહા૩,૩૦૫ ફેરફારો
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareહા૩,૧૪૭ ફેરફારો
contenttranslationભાષાંતરલખાણ ભાષાંતર સાધનની મદદથી બીજી ભાષામાંથી ભાષાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું.Defined by the softwareહા૩,૧૦૬ ફેરફારો
એકદમ ટૂંકો લેખ.એકદમ ટૂંકો લેખ.Defined by the softwareહા૨,૧૦૦ ફેરફારો
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareહા૧,૯૨૩ ફેરફારો
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareહા૧,૮૮૨ ફેરફારો
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareહા૧,૮૮૨ ફેરફારો
visualeditor-switchedવિઝ્યુલ સંપાદક: બદલેલસભ્યે વિઝ્યુલ સંપાદક વાપરવાનું શરુ કર્યું પછી વિકિલખાણ સંપાદકમાં ગયા.Defined by the softwareહા૧,૩૮૩ ફેરફારો
contenttranslation-v2ભાષાંતર સાધન ૨આ લખાણ અન્ય ભાષામાંથી ભાષાંતર સાધનની ૨જી આવૃત્તિ વડે ભાષાંતરિત કરાયું છે.Defined by the softwareહા૧,૨૭૯ ફેરફારો
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareહા૧,૧૬૩ ફેરફારો
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareહા૧,૦૭૨ ફેરફારો
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeDefined by the softwareહા૬૮૪ ફેરફારો
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareહા૬૫૯ ફેરફારો
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareહા૬૫૫ ફેરફારો
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareહા૫૬૮ ફેરફારો
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૫૪૮ ફેરફારો
OAuth CID: 4664paws [2.2]granting access for paws users. Giving additional "Edit protected pages" grant as requested in T338023Defined by the softwareહા૫૨૫ ફેરફારો
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૫૨૪ ફેરફારો
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareહા૫૧૭ ફેરફારો
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareહા૪૮૦ ફેરફારો
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareહા૩૮૮ ફેરફારો
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareહા૩૫૪ ફેરફારો
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareહા૩૪૨ ફેરફારો
large unwikified new articlelarge unwikified new articleDefined by the softwareહા૩૩૨ ફેરફારો
editcheck-references(hidden)EditCheck thinks a reference might have been neededDefined by the softwareહા૨૮૦ ફેરફારો
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareહા૨૪૮ ફેરફારો
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareહા૨૩૦ ફેરફારો
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareહા૧૭૯ ફેરફારો
editcheck-newcontent(hidden)EditCheck thinks new content was added to the pageDefined by the softwareહા૧૪૭ ફેરફારો
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareના૧૧૮ ફેરફારો
newcomer taskNewcomer taskEdit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૧૧૬ ફેરફારો
editcheck-newreference(hidden)A reference was added to the pageDefined by the softwareહા૯૬ ફેરફારો
sectiontranslationSectionTranslationThe content was translated from a section in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool.Defined by the softwareહા૯૩ ફેરફારો
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareહા૮૭ ફેરફારો
newcomer task add linkSuggested: add links"Add link" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૮૫ ફેરફારો
adding email addressadding email addressDefined by the softwareહા૪૯ ફેરફારો
OAuth CID: 6365SWViewer [1.6]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareહા૪૩ ફેરફારો
contenttranslation-needcheckcontenttranslation-needcheckDefined by the softwareના૩૫ ફેરફારો
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareહા૧૭ ફેરફારો
possible cut and paste movepossible cut and paste moveDefined by the softwareહા૧૩ ફેરફારો
સંદિગ્ધ બાહ્ય કડી.સંદિગ્ધ બાહ્ય કડી.Defined by the softwareહા૧૩ ફેરફારો
blankingblankingDefined by the softwareહા૧૧ ફેરફારો
newcomer task referencesNewcomer task: references"References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૧૦ ફેરફારો
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareના૯ ફેરફારો
newcomer task expandNewcomer task: expand"Expand" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૬ ફેરફારો
T144167T144167Defined by the softwareહા૬ ફેરફારો
OAuth CID: 5481IABotManagementConsole [1.3]A web interface of tools that improve the DB, articles, or queues up IABot to run on a set of articles.Defined by the softwareહા૫ ફેરફારો
OAuth CID: 3711PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareહા૫ ફેરફારો
non-Gujarati contentબિન-ગુજરાતી લખાણDefined by the softwareના૪ ફેરફારો
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareહા૨ ફેરફારો
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareના૨ ફેરફારો
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareના૧ ફેરફાર
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareહા૧ ફેરફાર
contenttranslation-high-unmodified-mt-textContentTranslation: High unmodified machine translation usageTranslation published using ContentTranslation has high percentage of unmodified machine translationDefined by the softwareહા૧ ફેરફાર
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
લેખમાં સભ્યનામલેખમાં સભ્યનામDefined by the softwareના૦ ફેરફાર
disneynewdisneynewDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
editcheck-references-activatedEdit Check (references) activatedEditCheck thinks a reference might have been needed, and the UI was shownDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
editcheck-reference-decline-common-knowledgeEdit Check (references) declined (common knowledge)EditCheck reference was declined as common knowledgeDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
editcheck-reference-decline-irrelevantEdit Check (references) declined (irrelevant)EditCheck reference was declined as irrelevantDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
editcheck-reference-decline-uncertainEdit Check (references) declined (uncertain)EditCheck reference was declined as being uncertainDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
editcheck-reference-decline-otherEdit Check (references) declined (other)EditCheck reference was declined for an unlisted reasonDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
visualeditor-needcheckવિઝ્યુલ સંપાદક: ચકાસોવિઝ્યુલ સંપાદક દ્વારા કરેલ ફેરફાર જ્યાં સિસ્ટમે ન ધારેલા વિકિલખાણ ફેરફારો મેળવ્યા.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-editસંપાદિત કરેલી ટિપ્પણીUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
help panel questionHelp panel questionEdit made from the help panel's post a question featureDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
help module questionHelp module questionEdit made from the homepage help module's "Ask a question" featureDefined by the softwareના૦ ફેરફાર
mentorship module questionMentorship module questionEdit made from the homepage mentorship module's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mentorship panel questionMentorship panel questionEdit made from the help panel's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
newcomer task image suggestionSuggested: add images"Add images" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
newcomer task section image suggestionSuggested: add images to sections"Add images to sections" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
newcomer task copyeditNewcomer task: copyedit"Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
newcomer task updateNewcomer task: update"Update" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
newcomer task linksNewcomer task: links"Links" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mentor list changementor list changeDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર