ટૅગ્સ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

આ પાના પર સૉફ્ટવૅર દ્વારા, સંપાદનને ચિહ્નિત કરાયેલાં ટૅગ્સની યાદી અને તેનાં અર્થ છે.

ટૅગનું નામફેરફારની યાદિઓમાં દેખાવઅર્થનું પૂર્ણ વિવરણસ્રોતસક્રિય?અંકિત ફેરફારો
mobile editમોબાઈલ દ્વારા ફેરફારEdit made from mobile (web or app)Defined by the softwareહા૨૧,૪૯૪ ફેરફારો
mobile web editમોબાઇલ વેબ સંપાદનEdit made from mobile web siteDefined by the softwareહા૧૯,૦૬૦ ફેરફારો
visualeditorવિઝ્યુલ સંપાદનવિઝ્યુલ સંપાદક વડે કરેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૧૪,૭૭૭ ફેરફારો
visualeditor-wikitext૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર૨૦૧૭ના સ્ત્રોત સંપાદક વડે થયેલ ફેરફારDefined by the softwareહા૧૪,૨૧૫ ફેરફારો
mw-add-mediaEdits that add mediaDefined by the softwareહા૧૪,૧૦૦ ફેરફારો
mw-remove-mediaEdits that remove mediaDefined by the softwareહા૧૨,૯૮૭ ફેરફારો
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareહા૫,૨૪૨ ફેરફારો
contenttranslationભાષાંતરલખાણ ભાષાંતર સાધનની મદદથી બીજી ભાષામાંથી ભાષાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું.Defined by the softwareહા૨,૬૦૫ ફેરફારો
mobile app editમોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફારEdits made from mobile appsDefined by the softwareહા૨,૫૨૮ ફેરફારો
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareહા૨,૩૦૩ ફેરફારો
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareહા૨,૧૭૪ ફેરફારો
એકદમ ટૂંકો લેખ.એકદમ ટૂંકો લેખ.Defined by the softwareહા૧,૮૮૧ ફેરફારો
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareહા૧,૫૭૪ ફેરફારો
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareહા૧,૨૨૪ ફેરફારો
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareહા૧,૧૨૯ ફેરફારો
visualeditor-switchedવિઝ્યુલ સંપાદક: બદલેલસભ્યે વિઝ્યુલ સંપાદક વાપરવાનું શરુ કર્યું પછી વિકિલખાણ સંપાદકમાં ગયા.Defined by the softwareહા૯૫૧ ફેરફારો
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareહા૯૦૮ ફેરફારો
contenttranslation-v2ભાષાંતર સાધન ૨આ લખાણ અન્ય ભાષામાંથી ભાષાંતર સાધનની ૨જી આવૃત્તિ વડે ભાષાંતરિત કરાયું છે.Defined by the softwareહા૮૭૧ ફેરફારો
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareહા૩૬૩ ફેરફારો
large unwikified new articlelarge unwikified new articleDefined by the softwareહા૩૩૨ ફેરફારો
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareહા૩૧૬ ફેરફારો
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareહા૩૧૩ ફેરફારો
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareહા૨૫૩ ફેરફારો
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareહા૧૬૩ ફેરફારો
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareહા૧૪૭ ફેરફારો
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareહા૧૨૦ ફેરફારો
OAuth CID: 1352SWViewer [1.3]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareના૧૧૮ ફેરફારો
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareહા૧૧૭ ફેરફારો
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareહા૭૨ ફેરફારો
adding email addressadding email addressDefined by the softwareહા૪૭ ફેરફારો
contenttranslation-needcheckcontenttranslation-needcheckDefined by the softwareના૩૫ ફેરફારો
discussiontoolsEdit made using DiscussionToolsDefined by the softwareહા૨૫ ફેરફારો
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareહા૨૩ ફેરફારો
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareહા૧૭ ફેરફારો
discussiontools-sourceSourceDiscussionTools was in source modeDefined by the softwareહા૧૫ ફેરફારો
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૧૩ ફેરફારો
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૧૨ ફેરફારો
blankingblankingDefined by the softwareહા૧૧ ફેરફારો
discussiontools-source-enhancedDiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareહા૧૦ ફેરફારો
discussiontools-visualVisualDiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareહા૧૦ ફેરફારો
સંદિગ્ધ બાહ્ય કડી.સંદિગ્ધ બાહ્ય કડી.Defined by the softwareહા૧૦ ફેરફારો
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareના૯ ફેરફારો
possible cut and paste movepossible cut and paste moveDefined by the softwareહા૭ ફેરફારો
non-Gujarati contentબિન-ગુજરાતી લખાણDefined by the softwareના૪ ફેરફારો
T144167T144167Defined by the softwareહા૩ ફેરફારો
OAuth CID: 1188SWViewer [1.0]SPA (but auth process in php) for viewing queue of edits on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, reverts. Will be hosted on Labs. Desktop version [[ru:user:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareના૨ ફેરફારો
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareહા૧ ફેરફાર
OAuth CID: 429PAWS [1.2]PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.Defined by the softwareહા૧ ફેરફાર
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
visualeditor-needcheckવિઝ્યુલ સંપાદક: ચકાસોવિઝ્યુલ સંપાદક દ્વારા કરેલ ફેરફાર જ્યાં સિસ્ટમે ન ધારેલા વિકિલખાણ ફેરફારો મેળવ્યા.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
sectiontranslationSectionTranslationThe content was translated from a section in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool.Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
લેખમાં સભ્યનામલેખમાં સભ્યનામDefined by the softwareના૦ ફેરફાર
disneynewdisneynewDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
LTA:NDBTKLTA:NDBTKDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareહા૦ ફેરફાર
discussiontools-editEdit commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareહા૦ ફેરફાર