પાનાઓની નિકાસ કરો/પાના અન્યત્ર મોકલો

Jump to navigation Jump to search

તમે કોઇ એક પાનાનું લેખન અને ઇતિહાસ નિકાસ કરી શકો અથવા કોઇ XML પાનામાં વિંટાળી શકો છો. મિડીયાવિકિના import page નો ઉપયોગ કરી આ પાનાને અન્ય વિકિમાં ખસેડી શકો છો.

પાનાની નિકાસ કરવા, નીચેના ચોકઠામાં તેના શીર્ષકો લખો, એક લિટીમાં એક શીર્ષક, અનેપસંદ કરો કે તમારે પ્રાચીન ફેરફારો સાથે ઇતિહાસના પાના સાથે નવા ફેરફારો અને હાલના ફેરફારની માહિતી લઇ જવી છે.

પાછળના વિકલ્પ પસંદ કરવા તમે આ કડી વાપરી શકો વિશેષ:નિકાસ/મુખપૃષ્ઠ આ પાના માટે "મુખપૃષ્ઠ".