વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

Jump to navigation Jump to search

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૧૬:૨૫, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.5.134 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૫૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૬:૨૪, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.10.219 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૫૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૬:૨૩, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.0.130 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૫૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૬:૨૧, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.19.62 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૬:૨૧, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.71.46 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૬:૨૦, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.4.30 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૫૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત)
 • ૧૬:૧૯, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.124.134 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૪૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૬:૧૮, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.4.214 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૬:૧૬, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 190.152.8.154 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૦:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૫:૦૪, ૨૦ મે ૨૦૧૯: -revi (meta.wikimedia.org)એ 197.38.33.217 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૧૬:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૧૩:૩૧, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 131.108.17.36 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૦૮:૦૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૭:૩૯, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Teles (meta.wikimedia.org)એ 197.243.34.228 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૨:૦૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૭:૩૩, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Teles (meta.wikimedia.org)એ 104.151.127.56 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૨:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૭:૨૬, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Teles (meta.wikimedia.org)એ 209.209.239.249 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૧:૫૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૩:૦૬, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 188.146.234.230 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૨૧:૩૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૩:૦૪, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 118.137.145.161 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૨૧:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૦૨:૧૮, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 196.50.83.239 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૨૦:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૨:૧૬, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Ajraddatz (meta.wikimedia.org)એ 82.114.76.202 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૨ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૨૦:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam)
 • ૦૧:૨૭, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 121.101.130.42 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૯:૫૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૦:૫૦, ૨૦ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 186.227.252.1 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૯:૨૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૩:૩૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 196.22.55.22 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૮:૦૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૨૩:૨૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 190.184.144.2 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૫૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૩:૨૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 82.147.120.32 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૫૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૨૩:૧૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 154.117.155.122 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૪૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૨૩:૧૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 120.210.219.103 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૪૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૨૩:૧૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 189.62.84.44 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૪૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૨૨:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 104.239.118.57 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: Leaky webhost)
 • ૨૨:૪૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 188.235.8.5 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૧૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૨:૪૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 46.161.70.131 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૧૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૨:૪૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Teles (meta.wikimedia.org)એ 174.93.37.120 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૨ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૧૭:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૨:૨૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 2A00:2381:278:0:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૧૬:૫૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૧:૫૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 193.68.198.170 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૦ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૧૬:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૦:૦૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Masti (meta.wikimedia.org)એ 46.119.120.134 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ નવેમ્બર ૨૦૧૯ તારીખે ૧૪:૩૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૨૭, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 86.186.60.187 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૩:૫૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૯:૧૩, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 103.16.31.165 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૩:૪૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૮:૫૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 80.187.112.240 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૩:૨૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૮:૨૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 2A01:4F8:200:118C:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૨:૫૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૮:૧૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 222.124.76.63 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૨:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૮:૦૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Wim b (meta.wikimedia.org)એ 84.227.170.10 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૧ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૧૨:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki vandalism)
 • ૧૭:૫૪, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 14.207.174.231 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૧૨:૨૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૭:૧૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Matanya (meta.wikimedia.org)એ 197.38.139.70 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૨ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૧૧:૪૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૫:૩૫, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 94.240.221.20 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૦:૦૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૧૫:૨૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 180.241.57.8 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૦૯:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૫:૨૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 83.30.19.164 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨ જૂન ૨૦૧૯ તારીખે ૦૯:૫૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૧૫:૧૮, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 181.10.151.132 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૯:૪૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૧૪:૩૧, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 86.111.182.47 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૯:૦૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૧૪:૩૦, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 3.80.170.33 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૯:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Open proxy)
 • ૧૪:૦૨, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Schniggendiller (meta.wikimedia.org)એ 77.119.130.0/23 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૬ મે ૨૦૧૯ તારીખે ૦૮:૩૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse: please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • ૧૩:૪૯, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 110.44.126.19 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ તારીખે ૦૮:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૩:૪૬, ૧૯ મે ૨૦૧૯: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 187.4.112.242 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ તારીખે ૦૮:૧૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)