વૈશ્વિક રીતે પ્રતિબંધીત IP એડ્રેસની યાદી

Jump to navigation Jump to search

હાલના સક્રીય વૈશ્વીક પ્રતિબંધોની આ યાદી છે. અમુક પ્રતિબંધોને સ્થાનીય રીતે પ્રતિબંધિત બતાવેલા છે: તેઓ અર્થ એમ છે કે તેઓ અન્ય વેબ સાઈટ પર જઈ શકશે માત્ર સ્થાનીય પ્રબંધકે તેને માત્ર આ વિકિ પર પ્રતિબંધીત કર્યો છે.

વૈશ્વિક સમૂહ શોધો
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)
 • ૦૮:૩૭, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 60.99.72.27 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૦૩:૦૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • ૦૮:૩૪, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 121.87.249.144 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૦૩:૦૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • ૦૮:૩૩, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 91.147.252.145 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૦૩:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૮:૩૨, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 112.199.234.205 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૦૩:૦૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • ૦૫:૫૯, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 87.1.222.122 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૫ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૦૦:૨૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૦૫:૪૫, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 93.40.229.45 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૧ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૦:૧૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki vandalism)
 • ૦૫:૩૬, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Sakretsu (meta.wikimedia.org)એ 178.54.6.222 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૯ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૦૦:૦૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૩:૩૦, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 207.11.73.197 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૨૨:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki abuse)
 • ૦૩:૦૦, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Masti (meta.wikimedia.org)એ 94.172.228.202 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૨૧:૩૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૨:૪૮, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Defender (meta.wikimedia.org)એ 113.29.230.199 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૨૧:૧૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૦૧:૫૮, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Masti (meta.wikimedia.org)એ 181.15.154.154 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૨૦:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૦૧:૦૪, ૨૯ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 85.254.95.17 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૯:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૩:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 2600:1004:B025:3FB7:0:0:0:0/64 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૦ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૦૧:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross-wiki vandalism)
 • ૨૩:૩૦, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Defender (meta.wikimedia.org)એ 31.53.27.204 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૩૧ મે ૨૦૨૦ તારીખે ૧૮:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Long-term abuse)
 • ૨૩:૨૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 213.159.44.212 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૩:૧૯, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 85.206.22.56 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૪૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki abuse)
 • ૨૩:૦૯, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 86.176.136.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૩૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૩:૦૫, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 96.31.204.232 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૩:૦૫, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 209.239.109.159 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૩૫ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૩:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 90.90.22.144 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૩:૦૪, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 96.31.194.102 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૩૪ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Long-term abuse)
 • ૨૩:૦૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 88.230.194.149 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૩૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૨:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 5.183.252.80 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૨:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 180.253.70.172 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Cross wiki abuse)
 • ૨૨:૫૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org)એ 5.160.150.108 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૩ તારીખે ૧૭:૨૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (No open proxies)
 • ૨૨:૫૩, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 176.88.147.103 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૭:૨૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૨:૨૬, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 78.165.170.104 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૬:૫૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૧:૨૨, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 36.229.0.0/24 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૫:૫૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- VPN -->)
 • ૨૧:૨૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 115.91.77.106 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૫:૫૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • ૨૦:૨૦, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 102.141.151.202 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૫૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૦:૧૯, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org)એ 183.182.102.156 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૪૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૨૦:૧૨, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Tegel (meta.wikimedia.org)એ 177.159.14.245 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૪૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૪૯, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 125.87.88.249 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૧૯ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૪૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 59.12.82.67 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૧૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૪૬, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 183.149.174.107 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૧૬ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૪૨, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 36.72.205.241 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૧૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૪૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 168.205.217.79 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ૧૯:૪૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 79.120.253.199 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ૧૯:૪૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 177.207.156.5 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૧૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૩૮, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 181.177.112.153 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૦૮ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૩૭, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 118.173.114.252 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૪ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૦૭ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૩૩, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 116.90.122.102 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૧૧ જૂન ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૦૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું, માત્ર અજ્ઞાત) (Cross-wiki spam: spambot)
 • ૧૯:૩૨, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 45.169.64.208 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૦૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ૧૯:૩૨, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 62.23.15.92 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૦૨ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૩૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 45.91.93.166 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૦૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ૧૯:૩૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 190.11.11.30 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૦૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ૧૯:૩૧, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 114.97.124.252 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૦ તારીખે ૧૪:૦૧ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy)
 • ૧૯:૩૦, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 103.240.109.26 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
 • ૧૯:૩૦, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 60.86.203.132 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૪:૦૦ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- OpenVPN -->)
 • ૧૯:૨૩, ૨૮ મે ૨૦૨૦: Sotiale (meta.wikimedia.org)એ 180.246.186.141 પર વૈશ્વિક પ્રતિબંધ મુક્યો (૨૮ મે ૨૦૨૧ તારીખે ૧૩:૫૩ વાગ્યે કાલાતીત થયું) (Open proxy: <!-- SOCKS5 -->)
(સૌથી નવું | સૌથી જુનું) જુઓ: (નવા ૫૦ | ) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)