"ચિત્ર:World record icon.svg" નો વૈશ્વીક વપરાશ

Jump to navigation Jump to search

This page shows where a file is used on other wikis. You can also find that information at the bottom of the file description page.

ફાઈલનો વૈશ્વીક વપરાશ શોધો
ચિત્ર:World record icon.svg
જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

ba.wikipedia.org પર વપરાશ

bcl.wikipedia.org પર વપરાશ

bn.wikipedia.org પર વપરાશ

bs.wikipedia.org પર વપરાશ

ca.wikipedia.org પર વપરાશ

cs.wikipedia.org પર વપરાશ

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)