યંત્રો/સાધનો

Jump to navigation Jump to search

નીચે એવા વિશેષ સાધનોની યાદી આપી છે જેમાથી જરૂરીયાત પ્રમાણેના સાધનો સભ્ય તેમના મારી પસંદ પાના ઉપર સક્રિય કરી શકે છે (વ્યાખ્યામા વર્ણવ્યા મુજબ).

આ નિરિક્ષણથી સહેલાઇથી સિસ્ટમ સંદેશા વાળા પાના ખોલી શકશો જ્યાં દરેક સાધનનું વર્ણન અને તેનો કોડ આપેલો છે.

⧼gadget-section-Maintenance⧽    [સ્રોત જુઓ]

⧼gadget-section-Editing⧽    [સ્રોત જુઓ]

⧼gadget-section-Categories⧽    [સ્રોત જુઓ]

⧼gadget-section-Browsing⧽    [સ્રોત જુઓ]