લખાણ પર જાઓ

Coordinates information

૨૪°૧૦′૮″N ૭૨°૨૬′૩૭″E