લખાણ પર જાઓ

Coordinates information

૨૪°૧૦′૨૭″N ૭૨°૨૫′૫૯″E