લખાણ પર જાઓ

Coordinates information

૫૩°૨૪′૪૧″N ૧°૩૦′૨″W