ઢાંચો:Tmbox/core: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
નાનું
Reverted edits by Happy-melon (talk) to last version by Davidgothberg
(add type synonyms from ambox for mbox compatibility)
નાનું (Reverted edits by Happy-melon (talk) to last version by Davidgothberg)
<table class="plainlinks" tmboxstyle="margin: 4px 10%; border-collapse: collapse; background: {{#switchf8eaba; border:{{{type|}}} 1px solid #c0c090;
| speedy = tmbox-speedy
| delete <!-- delete = serious -->
| serious = tmbox-delete
| content = tmbox-content
| style = tmbox-style
| move <!-- move = merge -->
| merge = tmbox-move
| protection = tmbox-protection
| notice <!-- notice = default -->
| #default = tmbox-notice
}}" style="margin: 4px 10%; border-collapse: collapse; background: #f8eaba; border: 1px solid #c0c090;
{{#ifeq:{{{small|}}}|yes| float: right; clear: both; margin: 4px 0 4px 1em; width: 238px; font-size: 85%; line-height: 1.25em; }}
{{#switch:{{{type|}}}
| speedy = border: 2px solid #b22222; background: #fee;
| serious
| delete = border: 2px solid #b22222;
| content = border: 2px solid #f28500;
| style = border: 2px solid #f4c430;
| merge
| move = border: 2px solid #9932cc;
| protection <!-- protection = notice = default -->
| notice
| #default = border: 1px solid #c0c090;
{{#ifeq:{{{image|}}}|none
| <!-- No image. Cell with some width or padding necessary for text cell to have 100% width. --><td style="border: none; padding: 1px;"></td>
| <td class="tmbox-image" style="border: none; padding: 2px 0px 2px 0.9em; text-align: center;">
{{#if:{{{image|}}}
| {{{image}}}
| [[Image:{{#switch:{{{type|}}}
| speedy = Imbox speedy deletion.png
| delete <!-- delete = seriousImbox -->deletion.png
| serious = Imbox deletion.png
| content = Imbox content.png
| style = Imbox style.png
| move <!-- move = mergeImbox -->move.png
| merge = Imbox move.png
| protection = Imbox protection.png
| notice <!-- notice = default -->
}}</td>
}}
<td class="tmbox-text" style="border: none; padding: 0.25em 0.9em; width: 100%; {{{textstyle|}}}"> {{{text}}} </td>
{{#if:{{{imageright|}}}
| {{#ifeq:{{{imageright|}}}|none
| <!-- No image. -->
| <td class="tmbox-imageright" style="border: none; padding: 2px 0.9em 2px 0px; text-align: center;"> {{{imageright}}} </td>
}}
}}

edit

દિશાશોધન મેનુ