ફાઇલ, સભ્ય, પાનું, આવૃત્તિ, અથવા લૉગ ઓળખ વડે દિશાનિર્દેશન

Jump to navigation Jump to search

આ વિશિષ્ટ પૃષ્ઠ ફાઇલને (ફાઇલ નામ આપવામાં આવે છે), એક પૃષ્ઠ (પુનરાવર્તન ID અથવા પૃષ્ઠ ID આપવામાં આવે છે), વપરાશકર્તા પૃષ્ઠ (એક આંકડાકીય વપરાશકર્તા ID આપવામાં આવે છે), અથવા લોગ એન્ટ્રી (લોગ ID ને આપવામાં આવે છે) પર પુનર્નિર્દેશન કરે છે. વપરાશ:વિશેષ:Redirect/file/Example.jpg, વિશેષ:Redirect/page/64308, વિશેષ:Redirect/revision/328429, વિશેષ:Redirect/user/101, અથવા વિશેષ:Redirect/logid/186.