એકે-૧૦૩

વિકિપીડિયામાંથી
AK-103

AK-103
Type Assault rifle
Place of origin  Russia
Service history
Used by See Users
Production history
Designer Mikhail Kalashnikov
Designed 1994
Manufacturer Izhmash
Number built 160,000+
Variants AK-104
Specifications
Weight 3.4 kg (7.5 lb) without magazine
Length 943 mm (37.1 in) stock extended / 700 mm (27.6 in) stock folded
Barrel length 415 mm (16.3 in)

Cartridge 7.62×39mm
Action Gas operated, rotating bolt
Rate of fire 600 rounds/min
Muzzle velocity 735 m/s (2,411 ft/s)
Effective range 500 m (550 yd)
Feed system 30-round detachable box magazine
Sights Notch rear on sight scale and half-globe post on front
એકે-૧૦૩

એકે-૧૦૩, આધુનિક રશિયન બનાવટની, કાલાશ્નિકોવ શ્રેણીની, ૭.૬૨ x ૩૯ મિ.મિ.ની આક્રમણ રાઇફલ છે.