કેરળનાં જળાશયો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search

કેરળ રાજ્યમાં આવેલાં જળ સંશાધનોમાં જળાશયોનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. અહીંનાં મુખ્ય સરોવરો આ પ્રમાણે છે.

 • વેંપનાડુ કાયલ
 • અષ્ટમુડિક્કાયલ
 • કાયમ્કુળમ કાયલ
 • શાસ્તામકોટ્ટક્કાયલ
 • પરાવૂર કાયલ
 • ઇડવાક્કાયલ
 • નડયરા કાયલ
 • અંચુતેંગુ કાયલ
 • કઠિનંકુળમ કાયલ
 • વેળિક્કાયલ
 • વેળ્ળાયણિક્કાયલ
 • કોડુંગલ્લૂર કાયલ
 • વરાપ્પુષ઼ા કાયલ
 • એનામાક્કલ કાયલ
 • મણક્કોડિ કાયલ
 • મૂરિયાડ કાયલ
 • વેલિયન્કોડ કાયલ
 • ચાવક્કાડ કાયલ
 • કુન્પળક્કાયલ
 • કલનાડ કાયલ
 • બેક્કલ કાયલ
 • ચિત્તારિ કાયલ
 • કવ્વાયિક્કાયલ

નીચેની યાદીમાં જણાવેલાં જળાશયોમાં મધુર જળ પ્રાપ્ય થાય છે.

 • તિરુવનન્તપુરમ જિલ્લાનું વેલ્લાયણિ કાયલ,
 • કોલ્લમ જિલ્લાનું શાસ્તામ્કોટ્ટક્કાયલ,
 • ત્રિસ્સૂર જિલ્લાનું એનામાક્કલ,
 • મણક્કોડિ સરોવર અને
 • વયનાડુનું પૂક્કોડ સરોવર.