ઝીપ્પો

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઝીપ્પો લાઇટર

ઝીપ્પો લાઇટરઝીપ્પો મેન્યુફેકચરિંગ કંપની વડે ૧૯૩૩થી બનાવવામાં આવેલું ધાતુનું લાઇટર છે. ૧૯૩૩થી અનેક પ્રકારના લાઇટર જેવાં કે પાઇપ ઝીપ્પો બનાવવામાં આવ્યા છે. ઘણાં લોકો ઝીપ્પો લાઇટરનો સંગ્રહ કરે છે. અમુક ઝીપ્પો લાઇટર અત્યંત મોંઘા હોય છે.

ઝીપ્પો લાઇટર પવન પ્રતિરોધક હોય છે - એટલે કે પવનમાં પણ તે બૂઝાઇ જતાં નથી. મોટાભાગનાં ઝીપ્પો લાઇટરમાં નેપ્થા બળતણ તરીકે વપરાય છે.