ઢાંચો:પ્રકારઅનેસ્થિતિપ્રમાણેપ્રગતિનોંધ

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
પ્રકાર અને સ્થિતિ પ્રમાણે પ્રગતિપત્રક
  વિવિધ સ્થિતિઓ
  સ્થિતિનું ઉમેરણ બાકી સ્થિતિની ચકાસણી બાકી સ્થિતિ યોગ્ય છે સ્થિતિ અયોગ્ય છે કુલ
સ્થળના પ્રકાર ગામ 14385 191 3422 376 18374
નગર 41 59 71 1 172
શહેર 3 11 31 0 45
મેટ્રોપોલિટન શહેર 0 0 1 0 1
અન્ય 254 3 6 0 263
કુલ 14683 264 3525 377 18592
ખરેખરી પ્રગતિ (કુલ યોગ્ય + કુલ અયોગ્ય ) 3902

20.99 %