ઢાંચો:માહિતીચોકઠું નદી

વિકિપીડિયામાંથી
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ઉદ્દેશ[ફેરફાર કરો]

વપરાશ[ફેરફાર કરો]

{{Infobox river
| name        = 
| name_native    = 
| name_native_lang  = 
| name_other     = 
| etymology     = 
| image       = 
| image_size     = 
| image_caption   = 
| image_alt     = 
| map        = 
| map_size      = 
| map_caption    = 
| map_alt      = 
| subdivision_type1 = 
| subdivision_name1 = 
| subdivision_type2 = 
| subdivision_name2 = 
| subdivision_type3 = 
| subdivision_name3 = 
<!---------------------- BASIN -->
| source1_location  = 
| source1_lat_d = 
| source1_lat_m = 
| source1_lat_s = 
| source1_lat_NS = 
| source1_long_d = 
| source1_long_m = 
| source1_long_s = 
| source1_long_EW= 
| source1_elevation = 
| mouth_location   = 
| mouth_lat_d  = 
| mouth_lat_m  = 
| mouth_lat_s  = 
| mouth_lat_NS  = 
| mouth_long_d  = 
| mouth_long_m  = 
| mouth_long_s  = 
| mouth_long_EW = 
| mouth_elevation  = 
| altitude_difference= 
| progression    = 
| river_system    = 
| basin_size     = 
| basin_landmarks  = 
| basin_population  = 
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->
| length       = 
| width_min     = 
| width_avg     = 
| width_max     = 
| depth_min     = 
| depth_avg     = 
| depth_max     = 
| discharge1_location= 
| discharge1_min   = 
| discharge1_avg   = 
| discharge1_max   = 
<!---------------------- FEATURES -->
| tributaries_left  = 
| tributaries_right = 
| waterbodies    = 
| waterfalls     = 
| bridges      = 
| ports       = 
| custom_label    = 
| custom_data    = 
| extra       = 
}}
    = (optional content at the bottom - centred)

પરિમાણો અને તેનું વર્ણન[ફેરફાર કરો]

Parameter name Description
name The common name of the river.
name_native The native/local name of the river.
name_native_lang ISO 639-1 or ISO 639-2 language code of the language used in name_native. Used for accessibility.
name_other Other name(s) of the river. Use commas to enter multiple.
image Image filename without the File: or Image: prefix.
image_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
image_caption Caption for the main image.
image_alt Alt text for the main image.
map Map image filename without the File: or Image: prefix.
map_size Width of the image in pixels (i.e. 200px). Common sizes are usually around 280px to 300px.
map_caption Caption for the map image.
map_alt Alt text for the map image.
subdivision_type1 Primary political region(s), typically Country or Countries.
subdivision_name1 Used with above. The country/ies in which the river flows in/through. Use commas for multiple.
subdivision_type2 Secondary political region(s). States, Provinces, Districts, or Regions, in which the river flows through.
subdivision_name2 Used with above. The secondary political region(s) in which the river flows through. Use commas for multiple.
subdivision_type3 Tertiary political region(s), such as the Cities along the river.
subdivision_name3 Used with above. The tertiary political region(s) in which the river flows through. Use commas for multiple.
BASIN
source1_location Location of the main source of water. You may add up to source5. For a source that is a confluence, you may add as:
Confluence of [[River-A]] and [[River-B]].
source1_lat_d Latitude degrees.
source1_lat_m Latitude minutes. Omit or leave blank if source1_lat_d is in decimal format.
source1_lat_s Latitude seconds. Omit or leave blank if source1_lat_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
source1_lat_NS Northern or Southern latitude (enter N or S). Omit or leave blank if source1_lat_d is in decimal format.
source1_long_d Longitude degrees.
source1_long_m Longitude minutes. Omit or leave blank if source1_long_d is in decimal format.
source1_long_s Longitude seconds. Omit or leave blank if source1_long_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
source1_long_EW Eastern or Western longitude (enter E or W). Omit or leave blank if source1_long_d is in decimal format.
source1_elevation Elevation at the main source of water
mouth_location Location of the river mouth.
mouth_lat_d Latitude degrees.
mouth_lat_m Latitude minutes. Omit or leave blank if mouth_lat_d is in decimal format.
mouth_lat_s Latitude seconds. Omit or leave blank if mouth_lat_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
mouth_lat_NS Northern or Southern latitude (enter N or S). Omit or leave blank if mouth_lat_d is in decimal format.
mouth_long_d Longitude degrees.
mouth_long_m Longitude minutes. Omit or leave blank if mouth_long_d is in decimal format.
mouth_long_s Longitude seconds. Omit or leave blank if mouth_long_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
mouth_long_EW Eastern or Western longitude (enter E or W). Omit or leave blank if mouth_long_d is in decimal format.
mouth_elevation Elevation at the river mouth.
altitude_difference Difference between source1_elevation (or highest source) and mouth_elevation (or lowest mouth).
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
progression Progression of rivers.
river system Name of the river system.
basin_landmarks Popular landmarks along the river. Use commas for multiple.
basin_population Population within the river basin.
basin_size Size of the river's drainage basin.
Consider using {{Convert|1234|km2|mi2|abbr=on}}
PHYSICAL CHARACTERISTICS
length The total length of the river's main stem.
Consider using {{Convert|1234|km|mi|abbr=on}}
width_min Minimum width between banks of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_avg Average width of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
width_max Maximum width of the river before the mouth.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_min Minimum depth of the river. Rarely used as it is often difficult to determine the exact source of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_avg Average depth of the river.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
depth_max Maximum depth of the river before the mouth.
Consider using {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
discharge1_location Location or gauge/sensor name at which the below details are recorded. Commonly at the River mouth.
You may add up to discharge5.
discharge1_min Minimum discharge rate. Rarely used.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_avg Average discharge rate.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
discharge1_max Maximum discharge rate before flooding occurs in the surrounding areas.
Consider using {{Convert|1234|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
FEATURES
tributaries_left Tributaries located on the left bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
tributaries_right Tributaries located on the right bank of the river flowing towards the mouth. List in order from source to mouth.
waterbodies Water bodies located along the river (such as lakes, reservoirs, etc). List in order from source to mouth.
waterfalls Waterfalls along the river. List in order from source to mouth.
bridges Bridges along the river. List in order from source to mouth.
ports Inland ports along the river. List in order from source to mouth.
custom_label Use this to enter a custom label (such as bridges). To be used with the field below.
custom_data Custom data parameter. See above.
extra Use this parameter to add content to the very bottom of the infobox. Useful for adding maps, charts, and so on.
Amazon River (dummy data)
Alt text for image
Aerial view of the Amazon River
Alt text for map
Map of the Amazon basin
Native name Amazonia
Other name(s) Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
Etymology (to be discussed)
Countries Brazil, Colombia, Peru, Ecuador
States Loreto (Peru);
Amazonas (Columbia);
North Region (Brazil)
Cities Iquitos (Peru); Leticia (Colombia);
Tabatinga (Brazil); Tefé (Brazil);
Itacoatiara (Brazil); Parintins (Brazil);
Óbidos (Brazil); Santarém (Brazil);
Almeirim (Brazil); Macapá (Brazil)
Basin
Main source Nevado Mismi, Peru
5,170 m (16,960 ft)
15°31′05″S 71°45′55″W / 15.51806°S 71.76528°W / -15.51806; -71.76528 (Primary source of Amazon River (dummy data))
River mouth Atlantic Ocean
0 m (0 ft)
00°42′28″S 50°05′22″W / 0.70778°S 50.08944°W / -0.70778; -50.08944 (Mouth of માહિતીચોકઠું નદી)
Alt. difference 1,234 m (4,049 ft)
Progression ApurímacSolimõesMarañón
River system Amazon Basin
Basin size 7,050,000 km2 (2,720,000 sq mi)
Landmarks Amazon Arena
Population 1,234,567
Physical characteristics
Length 6,992 km (4,345 mi)
Width
 • Minimum width:
  4 km (2.5 mi)
 • Average width:
  6 km (3.7 mi)
 • Maximum width:
  8 km (5.0 mi)
Depth
 • Minimum depth:
  3 m (9.8 ft)
 • Average depth:
  15 m (49 ft)
 • Maximum depth:
  30 m (98 ft)
Discharge
 • Location:
  Santarém, Pará
 • Minimum rate:
  109,000 m3/s (3,800,000 cu ft/s)
 • Average rate:
  209,000 m3/s (7,400,000 cu ft/s)
 • Maximum rate:
  309,000 m3/s (10,900,000 cu ft/s)
Features
Tributaries
Waterbodies Lake Lawriqucha
Waterfalls Ahlfeld Waterfall
Bridges Manaus–Iranduba Bridge
Inland ports Port of Manaus
Custom label Custom data

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

{{Infobox river
| name        = Amazon River (dummy data)
| name_native    = Amazonia
| name_native_lang  = 
| name_other     = Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
| etymology     = (to be discussed)
| image       = Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg
| image_size     = 300px
| image_caption   = Aerial view of the Amazon River
| image_alt     = Alt text for image
| map        = Amazonrivermap.svg
| map_size      = 300px
| map_caption    = Map of the Amazon basin
| map_alt      = Alt text for map
| subdivision_type1 = Countries
| subdivision_name1 = [[Brazil]], [[Colombia]], [[Peru]], [[Ecuador]]
| subdivision_type2 = States
| subdivision_name2 = [[Loreto Region|Loreto]] (Peru);<br />[[Amazonas Department|Amazonas]] (Columbia);<br />[[North Region, Brazil|North Region]] (Brazil)
| subdivision_type3 = Cities
| subdivision_name3 = [[Iquitos]] (Peru); [[Leticia, Amazonas|Leticia]] (Colombia);<br /> [[Tabatinga]] (Brazil); [[Tefé]] (Brazil);<br /> [[Itacoatiara, Amazonas|Itacoatiara]] (Brazil); [[Parintins]] (Brazil);<br /> [[Óbidos, Pará|Óbidos]] (Brazil); [[Santarém, Pará|Santarém]] (Brazil);<br /> [[Almeirim, Pará|Almeirim]] (Brazil); [[Macapá]] (Brazil)
<!---------------------- BASIN -->
| source1_location  = [[Nevado Mismi]], [[Peru]]
| source1_lat_d = 15
| source1_lat_m = 31
| source1_lat_s = 05
| source1_lat_NS = S
| source1_long_d = 71
| source1_long_m = 45
| source1_long_s = 55
| source1_long_EW= W
| source1_elevation = {{Convert|5170|m|ft|abbr=on}}
| mouth_location   = [[Atlantic Ocean]]
| mouth_lat_d  = 00
| mouth_lat_m  = 42
| mouth_lat_s  = 28
| mouth_lat_NS  = S
| mouth_long_d  = 50
| mouth_long_m  = 05
| mouth_long_s  = 22
| mouth_long_EW = W
| mouth_elevation  = {{Convert|0|m|ft|abbr=on}}
| altitude_difference= {{Convert|1234|m|ft|abbr=on}}
| progression    = [[Apurímac River|Apurímac]]—[[Solimões River|Solimões]]—[[Marañón River|Marañón]]
| river_system    = [[Amazon Basin]]
| basin_size     = {{Convert|7050000|km2|mi2|abbr=on}}
| basin_landmarks  = [[Arena da Amazônia|Amazon Arena]]
| basin_population  = 1,234,567
<!---------------------- PHYSICAL CHARACTERISTICS -->
| length       = {{Convert|6992|km|mi|abbr=on}}
| width_min     = {{Convert|4|km|mi|abbr=on}}
| width_avg     = {{Convert|6|km|mi|abbr=on}}
| width_max     = {{Convert|8|km|mi|abbr=on}}
| depth_min     = {{Convert|3|m|ft|abbr=on}}
| depth_avg     = {{Convert|15|m|ft|abbr=on}}
| depth_max     = {{Convert|30|m|ft|abbr=on}}
| discharge1_location= [[Santarém, Pará]]
| discharge1_min   = {{Convert|109000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_avg   = {{Convert|209000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
| discharge1_max   = {{Convert|309000|m3/s|ft3/s|abbr=on}}
<!---------------------- FEATURES -->
| tributaries_left  = {{hlist|[[Marañón River|Marañón]]|[[Japurá River|Japurá]]|[[Rio Negro (Amazon)|Rio Negro]]|[[Putumayo River|Putumayo]]}}
| tributaries_right = {{hlist|[[Ucayali River|Ucayali]]|[[Purus River|Purus]]|[[Madeira River|Madeira]]|[[Tapajós]]|[[Xingu River|Xingu]]}}
| waterbodies    = [[Lawriqucha|Lake Lawriqucha]]
| waterfalls     = [[Noel Kempff Mercado National Park|Ahlfeld Waterfall]]
| bridges      = [[Manaus–Iranduba Bridge]]
| ports       = [[Port of Manaus]]
| custom_label    = '''''Custom label'''''
| custom_data    = ''Custom data''
| extra       = ''(optional content at the bottom - centred)''
}}

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]