ઢાંચો:Articles by Quality and Importance

વિકિપીડિયામાંથી
વિકિપીડિયા:WikiProject Chess/Assessment statistics/row
{{{topic}}}
articles
Importance Refresh
 Top   High   Mid   Low  Total
Quality
 A 0 0 0 0 0 0
 GA 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
Start 0 0 0 0 0 0
Stub 0 0 0 0 0 0
 FL 0 0 0 0 0 0
List 0 0 0 0 0 0
??? 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[ફેરફાર કરો]

{{Articles by Quality and Importance
 |topic = Food and drink
 }}

will yield:

વિકિપીડિયા:WikiProject Chess/Assessment statistics/row
Food and drink
articles
Importance Refresh
 Top   High   Mid   Low  Total
Quality
 A 0 0 0 0 0 0
 GA 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0
Start 0 0 0 0 0 0
Stub 0 0 0 0 0 0
 FL 0 0 0 0 0 0
List 0 0 0 0 0 0
??? 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0

See also[ફેરફાર કરો]

Standard class types
 FA  A  GA B
{{class|FA}} {{class|A}} {{class|GA}} {{class|B}}
C Start Stub  FL
{{class|C}} {{class|Start}} {{class|Stub}} {{class|FL}}
List  FM NA ???
{{class|List}} {{class|FM}} {{class|NA}} {{class|Unassessed}}
Non-standard class types
??? Category Current Disambig
{{class|Book}} {{class|Category}} {{class|Current}} {{class|Disambig}}
File Future Merge Needed
{{class|File}} {{class|Future}} {{class|Merge}} {{class|Needed}}
Portal Project Redirect Template
{{class|Portal}} {{class|Project}} {{class|Redirect}} {{class|Template}}
Importance types
 Top   High   Mid   Low 
{{importance|Top}} {{importance|High}} {{importance|Mid}} {{importance|Low}}
 Bottom   NA   ??? 
{{importance|Bottom}} {{importance|NA}} {{importance|Unknown}}
Class
Importance
Hybrid
Tool to add multiple templates to quality assessment pages