ઢાંચો:CSS list-style-type values

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

CSS list-style-type values
CSS 2.1 list-style-type values[૧]
none
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
disc
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
circle
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
square
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
decimal
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
decimal-leading-zero
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
lower-roman
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
upper-roman
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
lower-alpha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
upper-alpha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
lower-greek
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
armenian
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા
georgian
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા હા


CSS2 list-style-type values dropped in CSS 2.1 but still supported by some browsers[૨]
hebrew
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના ના ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા ના ના ના
cjk-ideographic
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના ના ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા ના ના ના
hiragana
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના ના ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા ના ના ના
katakana
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના ના ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા ના ના ના
hiragana-iroha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના ના ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા ના ના ના
katakana-iroha
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના ના ના ના હા હા હા હા હા હા હા હા હા ના ના ના


CSS3 list-style-type values (incomplete)[૩]

CSS3 adds hundreds of new values, most not yet supported by major browsers.

upper-greek
 1. text
 2. text
 3. text
 4. text
Internet Explorer Firefox Safari Chrome Opera
6 7 8 9 10 3 4 5 4 5 9 10 11 12 10 11 12
ના ના હા હા હા ના ના ના ના હા હા હા હા હા ના ના ના
Template documentation[create]
 1. "Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) Specification". W3C. December 7, 2010. no-break space character in |date= at position 9 (મદદ); Check date values in: |date= (મદદ)
 2. "Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification". W3C. April 11, 2008. no-break space character in |date= at position 6 (મદદ); Check date values in: |date= (મદદ)
 3. "CSS3 module: Lists". W3C. November 7, 2002. no-break space character in |date= at position 9 (મદદ); Check date values in: |date= (મદદ)