ઢાંચો:Colort/ColorShort

વિકિપીડિયામાંથી

<p title="𝗛𝗦𝗩 (સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "[" નો ઉપયોગ.° સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "[" નો ઉપયોગ.% સમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "[" નો ઉપયોગ.%) 𝗥𝗚𝗕 (0 0 0) 𝗛𝗘𝗫 #000000 "

 style="width:10em;height:1em;
     padding:5px;margin:auto;
     background-color:rgb(0,0,0);
     border:solid 1px #ccc;text-align:right;cursor:help;">
 

{{{name}}}