ઢાંચો:Element color

વિકિપીડિયામાંથી

transparent

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template returns the element's legend color, to be used in HTML makeup:

 • {{Element color|Alkali metal}}transparent
 • Some color codes are designed as fontcolor.
 • Some return values are designed as full border settings:
 • {{Element color|Synthetic}}2px dotted #6e6e8e

Note: the true code returned is like: #ffc0c0; (# being "#"). This way, any HTML page will not use "#" to start a numbered list.

Font color options[ફેરફાર કરો]

style=color attribute value
In code: style="color:{{element color|gas}};"

State of matter (font color)[ફેરફાર કરો]

 • A  Solid → transparent 
 • A  Liquid → transparent 
 • A  Gas → transparent 
 • A  Unknown phase → transparent 

Cell border options[ફેરફાર કરો]

style=border attribute value
In code: style="border:{{element color|synthetic}};"

Occurrence (cell border)[ફેરફાર કરો]

 •    Primordial → 2px solid #6e6e8e 
 •    From decay → 2px dashed #6e6e8e Note: "Natural radio" deprecated
 •    Synthetic → 2px dotted #6e6e8e 
 •    Undiscovered → 2px solid transparent 
 •    None → 2px solid transparent 

Background color options[ફેરફાર કરો]

style=background attribute value
In code: style="background:{{element color|alkali metals}};"

Metal–nonmetal categories[ફેરફાર કરો]

 •    Alkali metals → transparent 
 •    Alkaline earth metals → transparent 
 •    Lanthanides → transparent 
 •    Actinide → transparent 
 •    Transition metal → transparent 
 •    Post-transition metal → transparent 
 •    Metalloid → transparent 
 •    Reactive nonmetal → transparent 
 •    Noble gas → transparent 
 •    Unknown chemical properties → transparent 

Standard atomic weight[ફેરફાર કરો]

 •    saw-header → #b0e0e6 
 •    saw → #e1fcff 
 •    msi-header → #c3ffd8 
 •    msi → #e1ffec 
msi = most stable isotope

Year and era[ફેરફાર કરો]

 •    Antiquity to Middle Ages → #ffb9b9 
 •    Before 1800 → #dfcdff 
 •    1800-1849 → #cbffb9 
 •    1850-1899 → #b9ffe4 
 •    1900-1949 → #ffe2b9 
 •    1950-1999 → #fff6b9 
 •    2000-present → #ffb9ef 

Example: {{Periodic table (discovery periods)}}

Blocks[ફેરફાર કરો]

 •    s-block → #ff9999 
 •    p-block → #fdff8c 
 •    d-block → #99ccff 
 •    f-block → #9bff99 
 •    g-block → #fd99ff Note: unused, g-block does not exist. This color is used to derive the 'predicted' color

In period 8, theoretical elements:

 •    s-block (predicted) → #ffcccc 
 •    p-block (predicted) → #ffffbf 
 •    d-block (predicted) → #c7eeff 
 •    f-block (predicted) → #cdffcc 
 •    g-block (predicted) → #febfff 

Numbers[ફેરફાર કરો]

Used in: Valence (chemistry)#Maximum valences of the elements These colors correspond to the Alkali metal–noble gases range

 •    0 → #c0ffff 
 •    1 → #ff8989 
 •    2 → #ffdead 
 •    3 → #ffbfff 
 •    4 → #cccccc 
 •    5 → #cccc99 
 •    6 → #a0ffa0 
 •    7 → #ffff99 
 •    8 → #d1ddff 
 •    9 → #c6dd9d 
 •    unknown valence → #ededed 

Metalloid cite classes[ફેરફાર કરો]

See Template:Periodic table (list of metalloid lists)

 •    Metalloid citeclass 1of4 → #baffba Note: currently: 93%
 •    Metalloid citeclass 2of4 → #badcff Note: currently: 44%
 •    Metalloid citeclass 3of4 → #ffbadc Note: currently: 24%
 •    Metalloid citeclass 4of4 → #ffffba Note: currently: 9%

Setting a default color[ફેરફાર કરો]

|1=not a color name |default=#aabbcc → #aabbcc (use # not #)
|1=not a color name |default=thistle → thistle


"Unknown" variants[ફેરફાર કરો]

Usable in mainspace

 •    Unknown → #ffffff Note: Deprecated, too generic
 •    White → #ffffff 
 •    Unknown chemical properties → transparent  -- Category
 • A  Unknown phase → transparent  --SoM
 •    Undiscovered → 2px solid transparent Note: Border -- Occurrence
 •    none → 2px solid transparent Note: Border -- Occurrence

Wikipedia article quality[ફેરફાર કરો]

Used in: Wikipedia:WikiProject Elements/Articles/Periodic Table by Quality

 •    aq-FA → #6699ff 
 •    aq-A → #66ffff 
 •    aq-GA → #55cc55 Note: Formal color is #66ff66
 •    aq-B → #bcff66 Note: Formal color is #b2ff66
 •    aq-C → #ffff66 
 •    aq-Start → #ffaa66 
 •    aq-Stub → #ff6666 

Wikipedia article importance[ફેરફાર કરો]

 •    imp-Top → #ff00ff 
 •    imp-High → #ff88ff 
 •    imp-Mid → #ffbbff 
 •    imp-Low → #ffddff 
 •    imp-??? → #f8f9fa 
 •    imp-n/a → #f5f5f5 

Color names[ફેરફાર કરો]

 •    Black → #000000 
 •    White → #ffffff 
 •    blue → #0000ff 
 •    green → #008000 
 •    red → #ff0000 
 •    yellow → #ffff00 

Table background[ફેરફાર કરો]

 •    table title → #d8d8d8 
 •    table header → #e0e0e0 
 •    table colheader → #e8e8e8 
 •    table mark → #f0f0f0 
 •    table background → #f8f8f8 
 •    table border → #a9a9a9 
Available background colors for periodic tables
Usage: {{Element color|table header}}
Specification
(1st parameter)
Alternative
specification
Returns color Note
title caption #d8d8d8
header #e0e0e0
colheader rowheader, subheader #e8e8e8
mark #f0f0f0
background bg #f8f8f8 Also the default return value
border   #a9a9a9 Equals predefined color "grey"

Colors hardcoded[ફેરફાર કરો]

The same colors, with the same key, may be hardcoded in templates and pages:


Template data[ફેરફાર કરો]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Element color

This template returns an RGB color number, for usage in css style setting (style="background:#ab23a6"). For certain input, a css fontcolor or border style is returned.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Color class name1

Predefined class name to return its legend color

Example
alkali metal
Stringrequired

Deprecated and experimental parameters[ફેરફાર કરો]

Those not for mainspace are kept in {{Element color/secondary}}

See also[ફેરફાર કરો]