ઢાંચો:Infobox Rocket

વિકિપીડિયામાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[ફેરફાર કરો]

{{Infobox Rocket
<!----ચિત્ર (optional)---->
|ચિત્ર  = <!--image filename (omit "Image:" prefix), required-->
|ચિત્ર સાઇઝ = <!--Size of image (omit "px" suffix), optional, defaults to 270px-->
|ચિત્રનોંધ = <!--caption, optional-->
<!----Core parameters (required)---->
|નામ      = <!--Name(s) of the rocket, optional, defaults to page title-->
|કાર્ય    = <!--Purpose of the rocket, required-->
|ઉત્પાદક  = <!--Manufacturer, required-->
|ધરાવનાર દેશ = <!--country of origin, required-->
<!----Costs (optional)---->
|ઉડાન ખર્ચ   = <!--cost per launch, required-->
|ઉડાન ખર્ચ-વર્ષ = <!--year when this cost applied, required-->
|alt-cpl = <!--cost in alternative currency, optional-->
<!----Dimensions (required)---->
|ઉંચાઇ    = <!--height of the rocket in metres, required-->
|અન્ય-ઉંચાઇ  = <!--height of the rocket in feet, optional-->
|વ્યાસ   = <!--core diameter in metres, required-->
|અન્ય-વ્યાસ = <!--core diameter in feet, optional-->
|દળ     = <!--mass of rocket in kilograms, required-->
|અન્ય-દળ   = <!--mass of rocket in pounds, optional-->
|તબક્કાઓ    = <!--number of stages, not including boosters-->
<!----Payloads (optional)---->
|ક્ષમતા = <!--insert one of the following templates for each payload:-->
 {{Infobox Rocket/Payload
 |ભાર-શ્થાન = <!--Target orbit/trajectory, required-->
 |kilos  = <!--Payload mass in kilograms, required-->
 |pounds  = <!--Payload mass in pounds, optional-->
 }}
<!----Associated rockets (optional)---->
|કુટુંબ   = <!--rocket family, optional-->
|ડેરીવેટીવ્ઝ = <!--derived rockets, optional-->
|કમ્પેરેબલ = <!--similar, unrelated rockets, optional-->
<!----Launch history (required)---->
|શ્થિતિ  = <!--current status (eg. Active, Retired, etc), required-->
|ઉડાન શ્થાન  = <!--launch centres and pads, required-->
|કુલ ઉડાનો = <!--total launches to date, optional-->
|સફળ = <!--total successful launches, optional-->
|નિષ્ફળ   = <!--total failed launches, optional-->
|અંશતઃ નિષ્ફળ = <!--total number of launches resulting in partial failure (e.g. incorrect orbit but still usable), optional-->
|અન્ય બાબતો = <!--number of launches with unknown outcomes (or in progress), optional-->
|પ્રથમ ઉડાન  = <!--date of maiden flight, optional-->
|અંતિમ ઉડાન   = <!--date of final flight, optional-->
|નોંધનિય ભાર = <!--associated payloads, optional-->
<!--Stages/boosters (optional)-->
|તબક્કા માહિતી  = <!--insert one of the following templates for each stage:-->
 {{Infobox Rocket/Stage
 |પ્રકાર   = <!--booster or stage-->
 |diff    = <!--variant of rocket this is used on, optional-->
 |તબક્કા ક્રમ = <!--position of stage in rocket, spelled out (eg. First, Second, etc), required-->
 |નામ    = <!--name of the stage/booster, optional-->
 |ક્રમ   = <!--number of boosters, required if type = booster-->
 |એન્જીન  = <!--number and type of engines used on each individual booster/stage, required-->
 |થ્રસ્ટ   = <!--thrust provided by a single booster/stage in kN, required-->
 |alt-thrust = <!--thrust provided by a single booster/stage in pounds-force, optional-->
 |કુલ થ્રસ્ટ   = <!--total thrust for all boosters in kN, optional-->
 |alt-total = <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->
 |નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of an individual booster/stage, in secs, optional-->
 |પ્રજ્જવલન સમય  = <!--burn time, required-->
 |બળતણ    = <!--fuel used in stage/boosters, required-->
 }}

<!------Obsolete parameters------>
<!--[[નિચલી ભ્રમણકક્ષા|LEO]] માં [[ભાર]] (optional)-->
|LEO-ભાર = <!--Payload mass in kilograms to a typical Low Earth orbit, optional-->
|alt-LEO   = <!--Payload mass in pounds to a typical Low Earth orbit, optional-->
<!--Specific payload 1, obsolete-->
|ભાર-શ્થાન = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|ભાર      = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload    = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 2, obsolete-->
|ભાર ૨-શ્થાન = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|ભાર ૨     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload2   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 3, obsolete-->
|ભાર ૩-શ્થાન = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|ભાર ૩     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload3   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 4, obsolete-->
|ભાર ૪-શ્થાન = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|ભાર ૪     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload4   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--Specific payload 5, obsolete-->
|ભાર ૫-શ્થાન = <!--Target orbit/trajectory, required-->
|ભાર ૫     = <!--Payload mass in kilograms, required-->
|alt-payload5   = <!--Payload mass in pounds, optional-->
<!--First booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|સહાયક રોકેટ નામ  = <!--name of booster rockets, optional-->
|સહાયક રોકેટ    = <--number of booster rockets present, required-->
|સહાયક રોકેટ એન્જીન = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|સહાયક રોકેટ થ્રસ્ટ = <!--thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|સહાયક રોકેટ કુલ થ્રસ્ટ   = <!--total thrust for all boosters in kN, optional-->
|alt-boosterTT = <!--total thrust for all boosters in pounds-force, optional-->
|સહાયક રોકેટ નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of an individual booster, in secs, optional-->
|સહાયક રોકેટ પ્રજ્જવલન સમય  = <!--burn time, required-->
|સહાયક રોકેટ બળતણ  = <!--fuel used in boosters, required-->
<!--Second booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt-diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|અન્ય-સહાયક રોકેટ નામ   = <!--name of booster rockets, optional-->
|અન્ય-સહાયક રોકેટ    = <--number of booster rockets present, required-->
|અન્ય-સહાયક રોકેટ એન્જીન = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|અન્ય-સહાયક રોકેટ થ્રસ્ટ  = <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|alt-alt-boosterthurst = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|અન્ય-સહાયક રોકેટ નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of an individual booster, in secs, optional-->
|અન્ય-સહાયક રોકેટ પ્રજ્જવલન સમય   = <!--burn time, required-->
|અન્ય-સહાયક રોકેટ બળતણ   = <!--fuel used in boosters, required-->
<!--Third booster rockets, obsolete (use stagedata above)-->
|alt2-diff      = <!--variant of rocket these are used on, optional-->
|અન્ય2-સહાયક રોકેટ નામ = <!--name of booster rockets, optional-->
|અન્ય2-સહાયક રોકેટ    = <--number of booster rockets present, required-->
|અન્ય2-સહાયક રોકેટ એન્જીન = <!--number and type of engines used on an individual booster, required-->
|alt2-boosterthrust = <!-thrust provided by a single booster in kN, required-->
|અન્ય2-સહાયક રોકેટ થ્રસ્ટ = <!--thrust provided by a single booster in pounds-force, optional-->
|અન્ય2-સહાયક રોકેટ નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of an individual booster, in secs, optional-->
|અન્ય2-સહાયક રોકેટ પ્રજ્જવલન સમય  = <!--burn time, required-->
|અન્ય2-સહાયક રોકેટ બળતણ  = <!--fuel used in boosters, required-->
<!--First stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|તબક્કો1 નામ   = <!--name of stage, optional-->
|તબક્કો1 એન્જીન = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|તબક્કો1 થ્રસ્ટ  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|તબક્કો1 નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of stage, in secs, optional-->
|તબક્કો1 પ્રજ્જવલન સમય   = <!--burn time, required-->
|તબક્કો1 બળતણ   = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Alternative first stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage1adiff  = <!--variant of rocket, optional-->
|તબક્કો1એ નામ  = <!--name of stage, optional-->
|તબક્કો1એ એન્જીન = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|તબક્કો1એ થ્રસ્ટ = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage1athurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|તબક્કો1એ નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of stage, in secs, optional-->
|તબક્કો1એ પ્રજ્જવલન સમય  = <!--burn time, required-->
|તબક્કો1એ બળતણ  = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Second stage, obsolete (use stagedata above)-->
|stage2diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|તબક્કો2 નામ   = <!--name of stage, optional-->
|તબક્કો2 એન્જીન = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|તબક્કો2 થ્રસ્ટ  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage2thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|તબક્કો2 નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of stage, in secs, optional-->
|તબક્કો2 પ્રજ્જવલન સમય   = <!--burn time, required-->
|તબક્કો2 બળતણ   = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Third stage, obsolete, use stagedata-->
|stage3diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|તબક્કો3 નામ   = <!--name of stage, optional-->
|તબક્કો3 એન્જીન = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|તબક્કો3 થ્રસ્ટ  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage3thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|તબક્કો3 નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of stage, in secs, optional-->
|તબક્કો3 પ્રજ્જવલન સમય   = <!--burn time, required-->
|તબક્કો3 બળતણ   = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Fourth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage4diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|તબક્કો4 નામ   = <!--name of stage, optional-->
|તબક્કો4 એન્જીન = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|તબક્કો4 થ્રસ્ટ  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage4thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|તબક્કો4 નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of stage, in secs, optional-->
|તબક્કો4 પ્રજ્જવલન સમય   = <!--burn time, required-->
|તબક્કો4 બળતણ   = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Fifth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage5diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|તબક્કો5 નામ   = <!--name of stage, optional-->
|તબક્કો5 એન્જીન = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|તબક્કો5 થ્રસ્ટ  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage5thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|તબક્કો5 નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of stage, in secs, optional-->
|તબક્કો5 પ્રજ્જવલન સમય   = <!--burn time, required-->
|તબક્કો5 બળતણ   = <!--fuel used in stage, required-->
<!--Sixth stage, obsolete, use stagedata-->
|stage6diff   = <!--variant of rocket, optional-->
|તબક્કો6 નામ   = <!--name of stage, optional-->
|તબક્કો6 એન્જીન = <!--number and type of engines used on stage, required-->
|તબક્કો6 થ્રસ્ટ  = <!-thrust provided by stage in kN, required-->
|alt-stage6thurst = <!--thrust provided by stage in pounds-force, optional-->
|તબક્કો6 નિયત આવેગ (Specific impulse) = <!--specific impulse of stage, in secs, optional-->
|તબક્કો6 પ્રજ્જવલન સમય   = <!--burn time, required-->
|તબક્કો6 બળતણ   = <!--fuel used in stage, required-->

}}

See also[ફેરફાર કરો]