લખાણ પર જાઓ

ઢાંચો:Infobox bridge

વિકિપીડિયામાંથી
Infobox bridge

No description.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
childchild

no description

Unknownoptional
embedembed

no description

Unknownoptional
namename

નામ

Unknownoptional
bridge_namebridge_name

no description

Unknownoptional
aqueduct_nameaqueduct_name

no description

Unknownoptional
native_namenative_name

no description

Unknownoptional
native_name_langnative_name_lang

no description

Unknownoptional
imageimage

no description

Unknownoptional
image_sizeimage_size

no description

Unknownoptional
image_uprightimage_upright

no description

Unknownoptional
altalt

no description

Unknownoptional
captioncaption

no description

Unknownoptional
image_captionimage_caption

no description

Unknownoptional
coordinatescoordinates

no description

Unknownoptional
os_grid_referenceos_grid_reference

no description

Unknownoptional
carriescarries

no description

Unknownoptional
crossescrosses

no description

Unknownoptional
localelocale

no description

Unknownoptional
સ્થાનlocation

no description

Unknownoptional
official_nameofficial_name

no description

Unknownoptional
other_nameother_name

no description

Unknownoptional
also_known_asalso_known_as

no description

Unknownoptional
named_fornamed_for

no description

Unknownoptional
ownerowner

no description

Unknownoptional
maintmaint

no description

Unknownoptional
maintainedmaintained

no description

Unknownoptional
heritageheritage

no description

Unknownoptional
id_typeid_type

no description

Unknownoptional
idid

no description

Unknownoptional
websitewebsite

no description

Unknownoptional
precededpreceded

no description

Unknownoptional
upstreamupstream

no description

Unknownoptional
followedfollowed

no description

Unknownoptional
downstreamdownstream

no description

Unknownoptional
designdesign

no description

Unknownoptional
materialmaterial

no description

Unknownoptional
material1material1

no description

Unknownoptional
material2material2

no description

Unknownoptional
lengthlength

no description

Unknownoptional
widthwidth

no description

Unknownoptional
heightheight

no description

Unknownoptional
depthdepth

no description

Unknownoptional
traversabletraversable

no description

Unknownoptional
passablepassable

no description

Unknownoptional
towpathtowpath

no description

Unknownoptional
mainspanmainspan

no description

Unknownoptional
number_spansnumber_spans

no description

Unknownoptional
spansspans

no description

Unknownoptional
piers_in_waterpiers_in_water

no description

Unknownoptional
pierswaterpierswater

no description

Unknownoptional
loadload

no description

Unknownoptional
clearance_aboveclearance_above

no description

Unknownoptional
clearanceclearance

no description

Unknownoptional
clearance_belowclearance_below

no description

Unknownoptional
belowbelow

no description

Unknownoptional
laneslanes

no description

Unknownoptional
lifelife

no description

Unknownoptional
num_tracknum_track

no description

Unknownoptional
notracknotrack

no description

Unknownoptional
track_gaugetrack_gauge

no description

Unknownoptional
gaugegauge

no description

Unknownoptional
structure_gaugestructure_gauge

no description

Unknownoptional
electrificationelectrification

no description

Unknownoptional
architectarchitect

no description

Unknownoptional
designerdesigner

no description

Unknownoptional
winnerwinner

no description

Unknownoptional
contracted_designercontracted_designer

no description

Unknownoptional
engineeringengineering

no description

Unknownoptional
builderbuilder

no description

Unknownoptional
fabricatorfabricator

no description

Unknownoptional
beginbegin

no description

Unknownoptional
completecomplete

no description

Unknownoptional
costcost

no description

Unknownoptional
openopen

no description

Unknownoptional
inauguratedinaugurated

no description

Unknownoptional
rebuiltrebuilt

no description

Unknownoptional
collapsedcollapsed

no description

Unknownoptional
closedclosed

no description

Unknownoptional
replacesreplaces

no description

Unknownoptional
replaced_byreplaced_by

no description

Unknownoptional
dedicateddedicated

no description

Unknownoptional
openingopening

no description

Unknownoptional
openedopened

no description

Unknownoptional
traffictraffic

no description

Unknownoptional
tolltoll

no description

Unknownoptional
extraextra

no description

Unknownoptional
map_typemap_type

no description

Unknownoptional
map_dot_labelmap_dot_label

no description

Unknownoptional
map_dot_markmap_dot_mark

no description

Unknownoptional
map_reliefmap_relief

no description

Unknownoptional
map_sizemap_size

no description

Unknownoptional
map_captionmap_caption

no description

Unknownoptional
map_imagemap_image

no description

Unknownoptional
map_widthmap_width

no description

Unknownoptional
map_uprightmap_upright

no description

Unknownoptional
map_altmap_alt

no description

Unknownoptional
referencesreferences

no description

Unknownoptional