ઢાંચો:Infobox holiday

વિકિપીડિયામાંથી
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

The {{Infobox holiday}} template adds an infobox with data fields for defining a particular holiday.

Usage[ફેરફાર કરો]

{{Infobox holiday
|holiday_name = required
|type     = required
|image     =
|imagesize   =
|caption    =
|official_name =
|nickname   =
|observedby  =
|litcolor   =
|longtype   =
|significance =
|begins    =
|ends     =
|date     =
|scheduling  = <!-- e.g. "same day each year" -->
|duration   = <!-- e.g. "1 day", "1 week" -->
|frequency   = <!-- e.g. "annual", "every 4 years", "once" -->
<!-- Use next three if holiday is the same day of the same week every year -->
|week_ordinal = <!-- "first", "second", "last", etc. -->
|weekday    = <!-- "Sunday", "Monday", "Friday", etc. -->
|month     = <!-- "January", "February", "December", etc. -->
<!-- Use next four if the date changes in an unusual pattern each year -->
|date૨૦૨૨   = <!-- only for days that change each year -->
|date૨૦૨૩   = <!-- only for days that change each year -->
|date૨૦૨૪   = <!-- only for days that change each year -->
|date૨૦૨૫   = <!-- only for days that change each year -->
|celebrations =
|observances  =
|relatedto   =
}}

For an annual holiday occurring on the same day each year:

{{Infobox holiday
|holiday_name = Template Day
|type     = 
|image     =
|imagesize   =
|caption    =
|official_name =
|nickname   =
|observedby  =
|litcolor   =
|longtype   =
|significance =
|begins    =
|ends     =
|date     = 30 February
|scheduling  = same day each year
|duration   = 1 day
|frequency   = annual
|celebrations =
|observances  =
|relatedto   =
}}

Parameters[ફેરફાર કરો]

Required[ફેરફાર કરો]

holiday_name
This is the most common holiday name, which appears at the top of the infobox. It should almost always be the name of the article.
type
The type of the holiday, for example: national, Judaism, Islamic, etc. The type parameter has this relation:
Type (param "type") Color
islam, islamic LightGreen
judaism, juda, jewish, jew LightSkyBlue
buddhism, buddhist, buddha PaleGoldenRod
christian, christ, christianity Lavender
asian, asian festival RosyBrown
secular DarkGray
national, international, local, group LightViolet
historical, cultural, patriotic, ethnic LightSalmon
pagan DarkKhaki
commercial Yellow
hindu, hinduism Orange
shinto, shintoism Light red
default LightSteelBlue
begins
required for multi-day holidays - This is the starting date for a multi-day holiday.
ends
required for multi-day holidays - This is the ending date for a multi-day holiday.
date
required for single-day holidays - This is the date of a single-day holiday. (If you use the week_ordinal/weekday/month parameters below, date will default to a phrase like "First Sunday in January". Otherwise it has no default and is required.). Specific phrases for other rules are decoded in Template:Infobox holiday/date. Sample: "first Thursday after 18 April". If no value is given, the value of d:Property:P837 of the holiday's Wikidata item is displayed instead.
date૨૦૨૩
highly recommended for holidays that don't stay on the same Gregorian date - This is the Gregorian date on which the holiday will occur in ૨૦૨૩. At the end of ૨૦૨૩, this will be replaced with dateસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ., which will later be replaced with dateસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.. Therefore, it's a good idea to specify the Gregorian date for a few future years. (Not necessary if week_ordinal/weekday/month are specified instead.)

Optional[ફેરફાર કરો]

image
This should be an image that represents the holiday. The value is just the simple target-name, not a full wikilink.
imagesize
The size of the image (default is 225px).
caption
This is a caption that describes the image.
official_name
This should contain the official name of the holiday if it is not the holiday_name; this can also be the name of the holiday in its original language
nickname
This should hold any nicknames, alternatives, and translations for the holiday_name or official_name
observedby
highly recommended - These are the people who celebrate/observe the holiday (e.g. Muslims and Islam, United States, people worldwide)
litcolor
This is the liturgical color of the day, if applicable to a religious holiday; or other color which is applicable to the holiday (e.g. green for Saint Patrick's Day)
longtype
This is a lengthier description of the type, for example if there are two types that could be defined, for example "Cultural, Historical, Islamic"
significance
This is a lengthier description of the holiday's significance
scheduling
define the how the date varies (not displayed). Sample value: "same day each year"
duration
time the holiday or observance last. Sample values: "1 day", "1 week", "3 days"
frequency
the frequency with which the holiday or observance re-occurs. Sample values: "annual", "weekly", "monthly"
week_ordinal, weekday, month
For days that are observed on the same day of the same week every year, these specify the week (week_ordinal), day of the week (weekday), and month. If you use these, you no longer have to specify dateસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ., date૨૦૨૩, dateસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ., etc. If you specify week_ordinal, then weekday and month are required also.
dateસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ., dateસમીકરણ ક્ષતિ: અજ્ઞાત વિરામચિહ્ન "૨" નો ઉપયોગ.
recommended for holidays that don't stay on the same Gregorian date - The template will display the previous and next year's dates along with that of the current year, if they are provided. Again, it's a good idea to provide dates for a few years further into the future as well. (Not necessary if week_ordinal/weekday/month are specified instead.)
mdy
if set to a non-blank value, auto-formatted dates will be displayed in "month day, year" format instead of the default "day month year" order.
firsttime
first time/year the holiday was observed (if available)
lasttime
last time/year the holiday was observed (if no longer observed)
celebrations
This contains the celebrations that occur on the holiday.
observances
This contains essentially the same thing as the celebrations attribute. However, the word observances is used. This may be more appropriate than celebrations when referring to prayer or more solemn observances. Most likely, you will not need both celebrations and observances.
relatedto
This contains holidays that relate to the current holiday.

Examples[ફેરફાર કરો]

Same date every year[ફેરફાર કરો]

{{Infobox holiday
|holiday_name = Nice Safe Day
|type     = national
|official_name = The Nice Safe Holiday Day
|nickname   = The Nice & Safe Day
|observedby  = [[Atlantis]]
|significance = The Nice Safe Day for everyone
|date     = January 31
|celebrations = The Nice Safe Day parade
|relatedto   = [[Unsafe Day]]
}}
Nice Safe Day
અધિકૃત નામThe Nice Safe Holiday Day
બીજું નામThe Nice & Safe Day
ઉજવવામાં આવે છેAtlantis
પ્રકારNational
મહત્વThe Nice Safe Day for everyone
ઉજવણીઓThe Nice Safe Day parade
તારીખJanuary 31
સંબંધિતUnsafe Day

Same day of same week every year[ફેરફાર કરો]

{{Infobox holiday
|holiday_name = Puzzle Saturday
|type     = secular
|image     = Wikipedia-logo-blank.png
|caption    = Commonly seen puzzling encyclopedia
|official_name = The Official Puzzle Saturday
|observedby  = United States
|longtype   = State holiday
|week_ordinal = last
|weekday    = Saturday
|month     = August
}}
Puzzle Saturday
Commonly seen puzzling encyclopedia
અધિકૃત નામThe Official Puzzle Saturday
ઉજવવામાં આવે છેUnited States
પ્રકારState holiday
તારીખLast Saturday in August
ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.ની તારીખAugust સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <  (ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.)
૨૦૨૩ તારીખAugust સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <  (ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.)
ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.ની તારીખAugust સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <  (ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.)
ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.ની તારીખAugust સમીકરણ ક્ષતિ : અણધારી સમીકરણ નિશાની <  (ક્ષતિ: અયોગ્ય સમય.)

Different days and dates each year[ફેરફાર કરો]

{{Infobox holiday
|holiday_name = Inscrutable Day
|type     = cultural
|official_name = Day of the Phantom Inscrutable Cheese
|observedby  = [[Chicago]], [[Illinois]]
|date     = Five days after every 13th moon
|date2019   = June 8
|date2020   = June 27
|date2021   = July 12
|date2022   = September 1
|date2023   = June 8
|observances  = Night of the Moon Cheese
}}
Inscrutable Day
અધિકૃત નામDay of the Phantom Inscrutable Cheese
ઉજવવામાં આવે છેChicago, Illinois
પ્રકારCultural
ધાર્મિક ઉજવણીઓNight of the Moon Cheese
તારીખFive days after every 13th moon

Formulas for calculating occurrences[ફેરફાર કરો]

Sample formulas used in Template:Infobox holiday/date:

For some holidays, this is still defined on the holiday page itself. For First Day of Summer, this would be:

|date           = first Thursday after 18 April
|date{{LASTYEAR}}     = {{Weekday after date|{{LASTYEAR}}|April|18|Thursday}}
|date{{CURRENTYEAR}}   = {{Weekday after date|{{CURRENTYEAR}}|April|18|Thursday}}
|date{{NEXTYEAR}}     = {{Weekday after date|{{NEXTYEAR}}|April|18|Thursday}}
|date{{#time:Y|+2 years}} = {{Weekday after date|{{#time:Y|+2 years}}|April|18|Thursday}}

Tracking categories[ફેરફાર કરો]

Pages using the template with unsupported parameters are tracked in Category:Pages using infobox holiday with unknown parameters (૩).

Other maintenance categories include: